Course Description
           กิจกรรมการให้บริการวิชาการ เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจหลักของวิทยาลัย และเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของวิทยาลัย ซึ่งเน้นความสำคัญในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบการให้บริการต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่วิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ การให้การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่พึงประสงค์ของชุมชนและสังคม การดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมจะประสบผลสำเร็จและตรงตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของบริการวิชาการแก่สังคมนั้น จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงกระบวนการการให้บริการในหลากหลายรูปแบบ โดยต้องทำการศึกษาความต้องการอย่างแท้จริงของชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของวิทยาลัย และคณะบัญชีและการจัดการ ยึดหลักการพัฒนาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน โดยเข้าไปมีส่วนร่วมช่วยในการพัฒนาชุมชนเป้าหมาย ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน            คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ จึงกำหนดจัดทำโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชน กิจกรรมจัดอบรมให้กับผู้ประกอบการชุมชน หัวข้อ “การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของชุมชน พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้านการบัญชี และเทคนิคการตลาด เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนได้ทราบถึงการจัดการต้นทุนการผลิต และการบริหารการเงินสำหรับการจัดทำบัญชีพื้นฐาน และเรียนรู้เทคนิคทางการตลาด  
วัตถุประสงค์
 
 • สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน และการบริหารการเงิน
 • สามารถจัดทำบัญชีพื้นฐาน ในการวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสม
 • เรียนรู้เทคนิคการขาย ระบบการตลาด และการตลาดออนไลน์

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
 
 • ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
 • นักศึกษาชมรมผู้ประกอบการ นักศึกษาของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ / ผู้ประกอบการ
 • บุคลากรของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • บุคคลภายนอกที่สนใจ

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ

       1) ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างเหมาะสม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องในการดำเนินธุรกิจ
       2) ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวทางในการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ทางธุรกิจได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น
       3) ผู้ที่เข้าร่วมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการอบรม มาพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการนำความรู้ดังกล่าวมาใช้ในการประกอบการทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       4) ผู้ที่เข้าร่วมจะเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในเรื่องการจัดทำบัญชี งบการเงิน และการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ 
วิทยากรโดย
 
 • คุณณภัค วรจิรปัญชญา
  ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
  ประธานหลักสูตรบัญชี การเงิน ภาษี
   
 • ดร.ณฐา ธรเจริญกุล
  รักษาการรองคณบดีคณะบัญชีและวิทยาการจัดการ
   
 • อาจารย์ธรรมสรณ์ โมราวรรณ
  ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารสายงานพัฒนาและบริการด้านกายภาพและเทคโนโลยีการศึกษา
   
 • อาจารย์สมชาย เทศปลื้ม
  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน (SBUEA)
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 
 • ดร.ณฐา ธรเจริญกุล
  รักษาการรองคณบดีคณะบัญชีและวิทยาการจัดการ
  โทรศัพท์   063-963-6617

SME สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

กิจกรรมจัดอบรมให้กับผู้ประกอบการชุมชน การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ

Video on Demand
Public Course
ดร.ณฐา ธรเจริญกุล
อาจารย์ธรรมสรณ์ โมราวรรณ
คุณณภัค วรจิรปัญชญา
อาจารย์สมชาย เทศปลื้ม
Course Structure

-

Related courses

SME สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

กิจกรรมจัดอบรมให้กับผู้ประกอบการชุมชน การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ

Video on Demand
Public Course
ดร.ณฐา ธรเจริญกุล
อาจารย์ธรรมสรณ์ โมราวรรณ
คุณณภัค วรจิรปัญชญา
อาจารย์สมชาย เทศปลื้ม
Related courses