นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

                เรียนผู้ใช้บริการระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทุกท่าน คำชี้แจงนี้เป็นไปเพื่ออธิบายถึงแนวทางที่วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย บริหาร และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 การเข้าใช้เว็บไซต์ ใช้บริการ ลงทะเบียน ดาวน์โหลดเอกสาร ชำระค่าบริการอบรม และให้ข้อมูลใด ๆ  แก่วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกหรือแสดงความตกลงไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ถือว่าท่านได้ยอมรับและยินยอมตามข้อกำหนดที่อยู่ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
                การใช้บริการระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Learning Management System : LMS) ของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกนั้น ผู้ใช้บริการได้ตรวจสอบ หรือยินยอมใช้บริการระบบผ่านวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก โดยวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการจากแหล่งอื่น ที่ไม่ใช่ผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ซึ่งข้อมูลโปรไฟล์ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อีเมล ไอพีแอดเดรส เลขประจำตัวประชาชน หรือ พาสปอร์ต หน่วยงาน หรือ องค์กร
                วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ขอสงวนสิทธิ์แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงจะถูกประกาศไว้ในเว็บไซต์ของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก การที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ ลงทะเบียน หรือใช้บริการระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก รวมถึงดาวน์โหลด อัพโหลด และสอบถามข้อมูล หรือให้ข้อมูล กับทางวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก หรือแสดงความตกลงด้วยวิธีอื่นใด จะหมายความว่าท่านตกลงยอมรับ หรือถือว่าตกลงยอมรับที่จะผูกพันธ์ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แก้ไขดังกล่าว ทั้งนี้ อยู่ภายใต้สิทธิ์ที่ท่านพึงมีตามกฎหมาย

Loading...