ด้วยฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เล็งเห็นถึงการผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีการศึกษาและบุคลากร ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในงานการเรียนการสอน ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านเทคโนโลยีการศึกษาโดยเน้นการให้บริการกับนักศึกษาบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งสนับสนุน ด้านการเรียนการสอน ด้านผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ และการสื่อสาร รวมทั้งงานบริหารจัดการโดยจำแนกการให้บริการในด้านต่างๆ ดังนี้

             1.    บริการจัดหา ให้คำปรึกษาการใช้งาน แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ 
             
2.    ให้บริการโปรแกรมจัดการเรียนการสอน
             3.    บริการจัดประชุมสัมมนาในรูปแบบออนไลน์
             4.    ให้บริการห้องผลิตสื่อดิจิทัล สิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
             5.    ให้บริการระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Learning Management System) รายวิชาออนไลน์ คอร์สอบรมออนไลน์ให้ความรู้ ทั้งมีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย แก่บุคลากร นักศึกษา และ บุคคลภายนอก

             สถานที่ตั้ง มหาวิทยาเซาธ์อีสท์บางกอก เขตบางนา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ (ชั้น 6)
             หมายเลขโทรศัพท์ 02-7447356-65 ต่อ 188-189
             เว็บไซต์ : https://www.southeast.ac.th

 

Loading...