Course Description
               ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) นับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจาก SMEs มีจำนวนถึงประมาณร้อยละ 99 ของธุรกิจทั้งหมด ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงมีบทบาทสำคัญในการเป็นฐานรากการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นกลไกหลักในการฟื้นฟูและเสริมสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับประชาชน และยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศด้วย ความเข้มแข็งของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงมีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคง และส่งผลสืบเนื่องที่ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ทีดีขึ้นตามไปด้วย 
               แต่การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่ทุกคน ก็สามารถทำได้ ยิ่งในยุคที่การแข่งขันทางการตลาดเต็มไปด้วยความรุนแรง และความต้องการของผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจจึงจำเป็นต้องมีทั้งความรู้ในการดำเนินธุรกิจและในการทำการตลาด รวมถึงต้องรู้จักและเข้าใจถึงความสำคัญของการใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจของตนเองสามารถอยู่รอดภายใต้การแข่งขัน และสามารถสร้างการเจริญเติบโตให้แก่ธุรกิจได้ แต่เนื่องจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่มักเริ่มต้นมาจากธุรกิจภายในครอบครัว ที่ขาดการกำหนดรูปแบบทางธุรกิจ มีข้อจำกัดในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบบัญชี ขาดการจัดการบุคลากรและองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ก็มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการขาดความรู้ความสามารถของตัวผู้ประกอบการเองในฐานะเจ้าของกิจการ ที่อาจจะยังขาดความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านการจัดการ ความรู้ด้านการตลาด ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน หรือการเข้าถึงการขอรับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอุปสรรคที่อาจทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจำนวนไม่น้อย ไม่สามารถประสบผลสำเร็จในการทำธุรกิจอย่างที่ตนเองคาดหวัง
               ดังนั้น จะเห็นได้ว่าทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้ประกอบการ ถือเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่สามารถส่งผลต่อความสำเร็จ การเจริญเติบโต หรือความล้มเหลวของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ และผู้ประกอบการในฐานะผู้มีบทบาทหลักต่อความสำเร็จและความก้าวหน้าของธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของการพัฒนาประเทศ จึงได้จัดทำโครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ในรูปแบบของการอบรมแนวทางการเป็นผู้ประกอบการ SME มือใหม่ และการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตนเองให้มีความเจริญเติบโต มีความเข้มแข็ง สามารถยกระดับกิจการของตนเองและเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจของตนเองให้ประสบความสำเร็จ อันจะเป็นรากฐานที่ดีในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน สังคม และประเทศชาติให้เจริญเติบโตและยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์
 
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการเป็นผู้ประกอบการ SME มือใหม่ และการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล 
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตนเองให้มีความเจริญเติบโต มีความเข้มแข็ง สามารถยกระดับกิจการของตนเองและเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจของตนเองให้ประสบความสำเร็จ อันจะเป็นรากฐานที่ดีในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน สังคม และประเทศชาติให้เจริญเติบโตและยั่งยืนต่อไป

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
 
 • ผู้ประกอบการ SME
 • ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติการ
 • บุคคลทั่วไปไม่มีความรู้ ประสบการณ์ และกำลังสนใจในการเริ่มต้นทำธุรกิจ
 • นิสิต และนักศึกษาในสถาบันการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา
 • นักวิชาการ และนักวิจัย

วิทยากรโดย
 
 • คุณวรพจน์ ประสานพานิช
  ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
   
 • อาจารย์ปริญญา ชุมรุม
  วิทยากรและที่ปรึกษา และอาจารย์พิเศษคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
 • อาจารย์เกียรติรัตน์ จินดามณี
  - วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ประกอบการด้านการตลาดออนไลน์ โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย
    (MSME Step up) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  - กรรมการผู้จัดการบริษัทเถ้าแก่ใหม่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
  - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทปันสวย
  - ผู้จัดการฝ่ายดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง บริษัท Healthykare
  - ผู้ก่อตั้ง Nakhonsistation.com

   
 • ภญ.สิริปรียา สนใจ
  - ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัทสิริพีย์ จำกัด
  - ผู้จัดการโครงการ Internationalization II (เสิ่นเจิ้น) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
  - ที่ปรึกษาด้านการทำธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจ การตลาด อีคอมเมิร์ซ การค้าระหว่างประเทศ การค้าปลีก
     และโลจิสติกส์

หัวข้อในการอบรมและวิทยากร

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.00  น. อบรมด้วยรูปแบบออนไลน์ผ่าน Webex Meeting

09.00 - 10.15 น.     ทำธุรกิจในยุค New Normal อย่างไรจึงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จ
                               โดย   คุณวรพจน์ ประสานพานิช


                                ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ SMEs
                                สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

10.30 - 12.00 น.    สร้าง Business Model Canvas อย่างไรให้ตอบโจทย์ยุค New Normal
                              โดย   อาจารย์ปริญญา ชุมรุม

                              - 
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการนำเสนอผลงานธุรกิจ, การออกแบบ Content, การตลาด
                                 และการสร้างแบรนด์
                              - อาจารย์พิเศษคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
                                 และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12.00 - 13.00 น.     (พักกลางวัน)

13.00 - 14.30 น.     การตลาดดิจิทัลและการตลาดเชิงเนื้อหาสำหรับผู้ประกอบการ SME
                               โดย   อาจารย์เกียรติรัตน์ จินดามณี


                             -  วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ประกอบการด้านการตลาดออนไลน์ โครงการยกระดับผู้ประกอบการ
                                รายย่อย (MSME Step up) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
                             -  กรรมการผู้จัดการบริษัทเถ้าแก่ใหม่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
                             -  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทปันสวย
                             -  ผู้จัดการฝ่ายดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง บริษัท Healthykare
                             -  ผู้ก่อตั้ง Nakhonsistation.com แพลตฟอร์มกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อสร้าง รายได้ให้ชุมชน
                             -  ที่ปรึกษาการทำธุรกิจ SME หลายกิจการ

14.45 - 16.00 น.     การจัดการต้นทุนอย่างง่ายสำหรับผู้ประกอบการ SME
                               โดย   ภญ.สิริปรียา สนใจ


                             -  ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัทสิริพีย์ จำกัด
                             -  ผู้จัดการโครงการ Internationalization II (เสิ่นเจิ้น) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
                                กระทรวงพาณิชย์
                             -  ที่ปรึกษาด้านการทำธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจ การตลาด อีคอมเมิร์ซ การค้าระหว่างประเทศ
                                การค้าปลีก และโลจิสติกส์           
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 
 • อาจารย์สิริกร ประทุม  (ผู้จัดการ Southeast Professional Center)
  โทรศัพท์   099-226-3664
  อีเมล์:   
  silingade@gmail.com

เริ่มต้นทำธุรกิจในยุค New Normal อย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ

จัดโดย สาขาวิชาการจัดการคณะบัญชีและวิทยาการจัดการ

สิ้นสุดการอบรม
Public Course
คุณวรพจน์ ประสานพานิช
อาจารย์ปริญญา ชุมรุม
อาจารย์เกียรติรัตน์ จินดามณี
ภญ.สิริปรียา สนใจ
Can not access this course
Course Structure
กำหนดการและการเข้าอบรม(เริ่มต้นธุรกิจในยุค New Normal) 0 second(s)
สำหรับท่านที่เข้าอบรมโดยวิธีที่ 2 กดปุ่ม Click Here นี้เพื่อเข้าอบรม PDF
รับชมย้อนหลัง 5 hour(s) 13 minute(s)
รับชมย้อนหลัง 5 hour(s) 13 minute(s)

เริ่มต้นทำธุรกิจในยุค New Normal อย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ

จัดโดย สาขาวิชาการจัดการคณะบัญชีและวิทยาการจัดการ

สิ้นสุดการอบรม
Public Course
คุณวรพจน์ ประสานพานิช
อาจารย์ปริญญา ชุมรุม
อาจารย์เกียรติรัตน์ จินดามณี
ภญ.สิริปรียา สนใจ
Can not access this course