L501323_4

[เทอมที่ 3/66 ] รหัส 501323
วิชาการวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลัง

อาจารย์ชวัลวิทย์ โตจิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

501323 การวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลัง 3(1-4-4)
(Demand and Inventory Planning)
              ถึงองค์ประกอบและความสาคัญของระบบสินค้าคงคลังที่เชื่อมโยงกับโซ่อุปทานวิเคราะห์ ลักษณะของปัญหาสินค้าคงคลัง เทคนิคและการพยากรณ์ความต้องการสินค้าและการวางแผนระดับการจัดเก็บสินค้าคงคลัง การควบคุมระดับสินค้าคงคลัง การตรวจนับสินค้าในรูปแบบต่างๆ การคานวณจุดสั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม การจาลองด้านการควบคุมสินค้าคงคลัง เทคนิคการลดต้นทุนและแก้ปัญหาด้านการจัดการสินค้าคง
คลัง

13 หัวข้อหลัก

อาจารย์ชวัลวิทย์ โตจิต

ประกอบด้วย

7 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
15 หัวข้อ
ขออภัยคุณไม่มีสิทธิ์เรียนหลักสูตรนี้

ประกอบด้วย

7 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
15 หัวข้อ

ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...