P_49

อบรมการใช้ Google App Sheet

ผศ.ดร.มณีรัตน์ ภาระนันท์, ผศ.ดร.สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์

จัดอบรมวันที่ 27-28 เมษายน 2567
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล คณะเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 
อบรมการใช้โปรแกรม Google App Sheet

 • วันเสาร์ 27-28 เมษายน 2567 ราคาเพียง 2,000 บาท
  ราคาพิเศษสำหรับนักศึกษา และศิษย์เก่า 1,000 บาท
  ติดต่อได้ที่   
    
  โทร.098-855-9545 suriya@.southeast.ac.th
 • ผศ.พ.อ.อ.ดร.สุริยะ พุ่มเฉลิม หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
    โทร.080-212-1892 naritta@sbc.southeast.ac.th
 • อาจารย์นฤทธิ์ตา สุดสงวน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
    โทร.099-226-3664 silingade@gmail.com 
 • อาจารย์สิริกร ประทุม หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการสร้างรายได้ 

รายละเอียดคอร์ส (Course Description)
อบรมการใช้โปรแกรม Google App Sheet

การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายคามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสังคมโดยกว้าง  

AppSheet คือ เครื่องมือสร้างแอปพลิเคชันแบบเร็วที่สุดโดย ไม่ต้องมีทักษะการเขียนชุดคำสั่งแต่อย่างใด เพราะ AppSheet นั้นคือ No-Code Platform แบบ 100% เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่จากค่าย Google ที่กำลังได้รับความสนใจอยู่ไม่น้อย AppSheet สามารถสร้างแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว โดยข้อมูลที่นำมาใช้งานก็มาจาก Google Sheets ที่ใช้อยู่ทุกวัน เพียงแต่ว่านำข้อมูลเหล่านี้มาสร้างกระบวนการการทำงานให้เป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้การทำงานง่าย สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดย AppSheet สามารถรองรับได้ทั้ง Desktop version และ Mobile version  

จากหลักการและเหตุผลข้างต้น สาขาวิชาฯ จึงได้จัด โครงการจัดอบรมด้านวิชาชีพนักเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล : กิจกรรมอบรมการใช้ Google App Sheet เพื่อพัฒนาทักษะการในวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งของวิทยาลัย ฯ
 


วัตถุประสงค์ (Objective) 

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศสำนักงานที่เป็นสากล
 •  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ / กลุ่มเป้าหมาย (Target Group)

1)  นักศึกษาปัจจุบัน หรือศิษย์เก่า ของคณะเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม หรือคณะอื่นที่สนใจ ของมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

2)  นักเรียน/นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาอื่น ที่มีสอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

3)  ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะในการทำงาน ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เข้ารับการฝึกอบรม


วิทยากร (Keynote Speaker)

ผศ.ดร.มณีรัตน์ ภาระนันท์


ทักษะความเชี่ยวชาญ (Professional Proficiency)

 • -  มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านธุรกิจ การวิเคราะห์ ข้อมูล และการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

วิธีดำเนินการฝึกอบรม
        เพื่อให้การจัดการฝึกอบรมได้ผลตามความมุ่งหมายและขอบเขตที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดวิธีดำเนินการฝึกอบรมไว้ ๔ รูปแบบ
  ตามแผนภาพ ดังนี้

 

 

 

 

 

1. การบรรยายหรือการนำเสวนา

     เป็นวิธีการให้ความรู้โดยตรงในหัวข้อวิชาต่างๆ ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

2.การถกแถลงกลุ่ม

     เป็นการดำเนินการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การแบ่งปันความคิดเห็นและประสบการณ์ รวมทั้งการเสนอบทสังเคราะห์ในแต่ละกลุ่มสาระที่ได้รับการฝึกอบรมมาแล้ว เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องยิ่งขึ้น

3. การค้นคว้าด้วยตนเองโดยการอ่านเอกสารประกอบการฝึกอบรม

     เป็นการกำหนดเนื้อหาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำการศึกษาด้วยตนเอง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับภัยพิบัติกว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยจะนำเสนอแหล่งข้อมูลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหาความรู้เพิ่มเติม เป็นการเตรียมการล่วงหน้าก่อนเข้าฟังการบรรยาย

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ

     เป็นการแปลงองค์ความรู้ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับสถานภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละคนการเรียนทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วย Application Cisco webex 


เนื้อหาสาระสำคัญของหลักสูตร (Course Outline)
อบรมการใช้โปรแกรม Power BI (Data Analytics with Power BI)


                                                                  สาระสำคัญของหลักสูตร

ลำดับ

ลักษณะของเนื้อหา

หัวข้อของเนื้อหา

หลักการและแนวคิด และการใข้งานเบื้องต้นของ Google App Sheet

- สร้างฐานข้อมูลใน Google Sheet

- การใช้แอปพลิเคชันใน App sheet ด้วยเมนูและเครื่องมือต่าง ๆ

- การตั้งค่าชนิดข้อมูลเบื้องต้น และแบบละเอียด

การสร้างและตั้งค่า View

 

- การตั้งค่า View Desk และ View Detail

- การทำงานด้วย View Gallery , View Map

การจัดการกับข้อมูลใน App Sheet

- การบันทึกข้อมูลจาก Appsheet

- การจัดกลุ่มข้อมูลและจัดเรียงข้อมูล

การติดตั้ง Appsheet Toolbox

 

- การตั้งค่าคอลัมน์ Type Ref. อ้างอิงข้อมูลตารางอื่น

- การดึงข้อมูลข้ามตารางจาก Ref

- การเพิ่มคอลัมน์ในภายหลังและตั้งค่า Image, LatLong

- การเพิ่มตารางใน Appsheet  และการตั้งค่าคอลัมน์ Type Show

การคำนวนใน App Sheet

- การคำนวณ  App Sheet ด้วย โอเปอร์เรชั่นต่าง

- การใช้สูตรเพื่อการคำนวน เช่น การหายอดคงเหลือ หาเปอร์เซ็นต์

การตั้งค่า Theme ของแอปพลิเคชัน

- การตั้งค่าสีข้อความตามเงื่อนไข Format Rules

- การแสดงผลข้อมูลเป็นแผนภาพต่าง

การนำแอปพลิเคชั่นไปใช้งาน

- การแชร์ให้ผู้อื่นใช้งานแอปพลิเคชัน

- การติดตั้งใช้งานแอปพลิเคชันในมือถือ

 

ใบประกาศ (Certificate)

 • มีเกียรติบัตรออนไลน์สำหรับผู้เข้าอบรม

กำหนดการและรายละเอียด (Course Schedule)​​​​​​

วัน/เวลา

เนื้อหา

วันที่ 27 เมษายน 2567

9.00-16.00 น.

 

 • หลักการและแนวคิด และการใข้งานเบื้องต้นของ Google App Sheet
 • การสร้างและตั้งค่า View
 • การจัดการกับข้อมูลใน App Sheet
 • การติดตั้ง Appsheet Toolbox

วันที่ 28 เมษายน 2567

9.00-16.00 น.

 

 • การคำนวนใน App Sheet
 • การตั้งค่า Theme ของแอปพลิเคชัน
 • การนำแอปพลิเคชั่นไปใช้งาน

 

วิธีการอบรม (Mode of Teaching)

อบรมผ่านระบบ cisco Webex


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

 • โทร.0816289449 Sci_tech@sbu.southeast.ac.th 
  ผศ.ดร.สุริยะ พุ่มเฉลิม หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • โทร.0802121892 naritta@sbc.southeast.ac.th
  อาจารย์นฤทธิ์ตา สุดสงวน อาจารย์ผู้ช่วยสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • silingade@gmail.com โทร.099-226-3664
  (อาจารย์สิริกร ประทุม) กลุ่มงานบริการวิชาการสร้างรายได้         
หมวดหมู่
2 หัวข้อหลัก

ผศ.ดร.มณีรัตน์ ภาระนันท์

ผศ.ดร.สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์

Asst.Prof.Dr.Sudasawan Ngammongkolwong

ประกอบด้วย

1 หัวข้อ
฿2,000
ขออภัยคุณไม่มีสิทธิ์เรียนหลักสูตรนี้

ประกอบด้วย

1 หัวข้อ

ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...