P_47

การฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
(การเรียนรู้แบบออนไลน์)

Maricel Nacpil Paras

การฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ(การเรียนรู้แบบออนไลน์)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 
การฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ(การเรียนรู้แบบออนไลน์)
จัดอบรมวันที่ 3 เมษายน 2567 ถึง 24 เมษายน 2567

ราคา 1200 บาทเท่านั้น!!


สนใจติดต่อได้ที่  

 • silingade@gmail.com โทร.099-226-3664 (อาจารย์สิริกร ประทุม) กลุ่มงานบริการวิชาการสร้างรายได้         
 • สหรัฐ กุลวัฒนโยธิน, อีเมล: saharat@sbu.southeast.ac.th, เบอร์ติดต่อ 02 382 5620 (ต่อ 161)  อาจารย์สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์
 • Maricel Napil Paras, อีเมล: maricel_paras@yahool.com  เบอร์ติดต่อ 02 382 5620 (ต่อ 161) – อาจารย์สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ

รายละเอียดคอร์ส (Course Description)
        
ในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้รู้จักกับทักษะหลักสี่ทักษะ ได้แก่ การอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน หลักสูตรนี้สร้างบทเรียนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสำหรับผู้เรียนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ มอบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เข้มข้นซึ่งออกแบบมาเพื่อเป้าหมายส่วนตัวของผู้เรียนโดยเฉพาะ ผู้เรียนยังได้รับการคาดหวังให้มีส่วนร่วมในการอภิปรายเรื่องประจำวันล่าสุดซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการพูดของพวกเขา งานคู่และงานกลุ่มมุ่งเน้นที่จะช่วยให้ผู้เรียนแสดงออกได้อย่างคล่องแคล่ว


วัตถุประสงค์ (Objective) 

- เรียนรู้กลยุทธ์การอ่าน การฟัง การพูด และการเขียนอย่างชัดเจน
- เพิ่มความเข้าใจในการอ่านของผู้เรียนด้วยทักษะการวิเคราะห์
- ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารในการพูดในที่สาธารณะ
- กระตุ้นให้ผู้เรียนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องประจำวันล่าสุด
- ช่วยให้ผู้เรียนสร้างความมั่นใจในภาษาอังกฤษ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ / กลุ่มเป้าหมาย (Target Group)

 • นักศึกษาปัจจุบัน หรือศิษย์เก่า ของคณะศิลปศาสตร์ หรือคณะอื่นที่สนใจ ของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • นักเรียน/นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาอื่น ที่มีสอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะในการทำงาน ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เข้ารับการฝึกอบรม


วิทยากร (Keynote Speaker)

           Aj. Maricel Napil Paras 


ทักษะความเชี่ยวชาญ (Professional Proficiency)

 • การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

วิธีดำเนินการฝึกอบรม
      หลักสูตรนี้จะเป็นการผสมผสานระหว่างการบรรยาย การอภิปราย การแสดงความเห็น การนำเสนอด้วยวาจารายบุคคล ปฏิสัมพันธ์กลุ่มย่อย การสัมมนา เวิร์คช็อป และโครงการในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการฟังและการพูดกิจกรรมการเรียนรู้และการมอบหมายงานที่หลากหลายจะถูกใช้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดของหลักสูตร ผู้เรียนจะเปรียบเทียบและเปรียบเทียบเทคนิคและแนวทางต่างๆ พวกเขาจะถูกขอให้แก้ปัญหาการฟังและการพูดและเขียนรายงานในหัวข้อเฉพาะ


เนื้อหาสาระสำคัญของหลักสูตร (Course Outline)
สาระสำคัญของหลักสูตร

ลำดับ

ลักษณะของเนื้อหา

หัวข้อของเนื้อหา

1

Listening and Speaking

Self-Reading

Class Discussion

Where Clauses

Identifying Places

Everyday Activities

2

Listening and Speaking

Self-Reading

Class Discussion

Verbs, Tag Questions, Prepositions

Agreeing and Disagreeing with Someone

3

Listening and Speaking

Self-Reading

Class Discussion

Adverbs of Sequence

Giving Instructions

4

English Forum 1

Modal Auxiliary, Comjunstions

Talking about Vacation Plans

***Preparation and Planning

Listening in the Wider Context:

Reflection about Holiday Vacation***

5

Listening and Speaking

Self-Reading

Class Discussion

Information Questions

Recreation Activities and Nature

6

Listening and Speaking

Self-Reading

Class Discussion

Phrasal Verbs

Making Polite Questions

7

Listening and Speaking

Self-Reading

Class Discussion

Future Tense

Making Requests and Willingness

8

Listening and Speaking

Self-Reading

Class Discussion

English Forum 2

Past Progressive Tense

Public Transport and Internet Communication

***Towards Independent Speaking

and Assessing Speaking: ***

9

Listening and Speaking

Self-Reading

Class Discussion

Present Perfect Tense and Past Participle

Adverbs of Time

10

Listening and Speaking

Self-Reading

Class Discussion

 

Present Perfect Tense and Past Participle

First Conditional Clauses

 
 

 

ใบประกาศ (Certificate)

 • มีเกียรติบัตรออนไลน์สำหรับผู้เข้าอบรม


การสำเร็จการฝึกอบรม

 1. ผ่านการสอบสนทนาภาอังกฤษ

 2. ผ่านการสอบด้านการฟังภาษาอังกฤษ

 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสิทธิได้รับวุฒิบัตรจากวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก


กำหนดการและรายละเอียด (Course Schedule)

วัน/เวลา

เนื้อหา

หมายเหตุ

วันที่ 3 เมษายน 2567  : 9.00-11.00 น.

 • Where Clauses
 • Identifying Places
 • Everyday Activities

(2 ชั่วโมง)

วันที่ 4 เมษายน 2567 : 9.00-11.00 น.

 • Verbs, Tag Questions, Prepositions
 • Agreeing and Disagreeing with Someone

(2 ชั่วโมง)

วันที่ 9 เมษายน 2567  : 9.00-11.00 น.

 • Adverbs of Sequence
 • Giving Instructions

(2 ชั่วโมง)

วันที่ 10 เมษายน 2567 : 9.00-11.00 น.

 • Modal Auxiliary, Comjunstions
  Talking about Vacation Plan
   ***Preparation and Planning Listening in the Wider Context: Reflection about Holiday Vacation***

(2 ชั่วโมง)

วันที่ 11 เมษายน 2567  : 9.00-11.00 น.

 

 • Information Questions
 • Recreation Activities and Nature

(2 ชั่วโมง)

วันที่ 17 เมษายน 2567 : 9.00-11.00 น.

 

 • Phrasal Verbs
 • Making Polite Questions

(2 ชั่วโมง)

วันที่ 18 เมษายน 2567  : 9.00-11.00 น.

 

 • Future Tense
 • Making Requests and Willingness

(2 ชั่วโมง)

วันที่ 22 เมษายน 2567  : 9.00-11.00 น.

 

 • Past Progressive Tense
 • Public Transport and Internet Communication

  ***Towards Independent Speaking

             and Assessing Speaking: ***

(2 ชั่วโมง)

วันที่ 23 เมษายน 2567 : 9.00-11.00 น.

 

 • Present Perfect Tense and Past Participle
 • Adverbs of Time

(2 ชั่วโมง)

วันที่ 24 เมษายน 2567 : 9.00-11.00 น.

 

 • Present Perfect Tense and Past Participle
 • First Conditional Clauses

(2 ชั่วโมง)

 


​​​​​​วิธีการอบรม (Mode of Teaching) : Online for Webex meeting

 

หมวดหมู่
1 หัวข้อหลัก

Maricel Nacpil Paras

ประกอบด้วย

฿1,200

ประกอบด้วย


ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...