P_46

Teaching English for Specific Purposes (Hybrid Learning)

Maricel Nacpil Paras

การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (การเรียนรู้แบบผสมผสาน)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 
อบรมการการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (การเรียนรู้แบบผสมผสาน) 
Teaching English for Specific Purposes (Hybrid Learning) 

จัดอบรมวันที่ 18 มีนาคม 2567 ถึง 2 เมษายน 2567
ราคา 800 บาทเท่านั้น!!
 


สนใจติดต่อได้ที่  

 • silingade@gmail.com โทร.099-226-3664 (อาจารย์สิริกร ประทุม) กลุ่มงานบริการวิชาการสร้างรายได้         
 • สหรัฐ กุลวัฒนโยธิน, อีเมล: saharat@sbu.southeast.ac.th, เบอร์ติดต่อ 02 382 5620 (ต่อ 161)  อาจารย์สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์
 • Maricel Napil Paras, อีเมล: maricel_paras@yahool.com  เบอร์ติดต่อ 02 382 5620 (ต่อ 161) – อาจารย์สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ

รายละเอียดคอร์ส (Course Description)
        
การแนะนำวาทกรรมทางสังคมและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่ผู้เรียนเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกลไก หน้าที่ บรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรม สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษได้รับการคาดหวังว่าจะได้สัมผัสกับประสบการณ์การฟังและการพูดที่หลากหลาย ซึ่งช่วยให้พวกเขามีคำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างภาษาอังกฤษที่กว้างขวาง ผู้เรียนยังได้รับการคาดหวังให้มีส่วนร่วมในการอภิปรายเรื่องประจำวันล่าสุดซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการพูดของพวกเขา งานคู่และงานกลุ่มมุ่งเน้นที่จะช่วยให้ผู้เรียนแสดงออกได้อย่างคล่องแคล่ว


วัตถุประสงค์ (Objective) 

- เรียนรู้กลยุทธ์การฟังและการพูดอย่างชัดเจน

- เพิ่มความเข้าใจของผู้เรียนในเรื่องการได้ยิน

- ให้ผู้เรียนได้รู้จักสื่อที่แท้จริงและประเภทของสถานการณ์การฟังที่พวกเขาต้องการนอกห้องเรียน

- ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารในการพูด

- กระตุ้นให้ผู้เรียนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องประจำวันล่าสุด

- ช่วยให้ผู้เรียน จดจำคำพูดที่เชื่อมโยงกันและเข้าใจสาระสำคัญในการฟัง การออกเสียง และน้ำเสียงในการพูด

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ / กลุ่มเป้าหมาย (Target Group)

 • นักศึกษาปัจจุบัน หรือศิษย์เก่า ของคณะศิลปศาสตร์ หรือคณะอื่นที่สนใจ ของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • นักเรียน/นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาอื่น ที่มีสอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะในการทำงาน ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เข้ารับการฝึกอบรม


วิทยากร (Keynote Speaker)

           Aj. Maricel Napil Paras 


ทักษะความเชี่ยวชาญ (Professional Proficiency)

 • การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

วิธีดำเนินการฝึกอบรม
       หลักสูตรนี้จะเป็นการผสมผสานระหว่างการบรรยาย การอภิปราย การแสดงความเห็น การนำเสนอด้วยวาจารายบุคคล ปฏิสัมพันธ์กลุ่มย่อย การสัมมนา เวิร์คช็อป และโครงการในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการฟังและการพูดกิจกรรมการเรียนรู้และการมอบหมายงานที่หลากหลายจะถูกใช้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดของหลักสูตร ผู้เรียน


เนื้อหาสาระสำคัญของหลักสูตร (Course Outline)
สาระสำคัญของหลักสูตร

ลำดับ

ลักษณะของเนื้อหา

หัวข้อของเนื้อหา

1

Listening and Speaking

Self-Reading

Class Discussion

Our Environment

2

Listening and Speaking

Self-Reading

Class Discussion

The Future

3

Listening and Speaking

Self-Reading

Class Discussion

Great Ideas from the Past

4

English Forum 1

A School Competition

***Preparation and Planning Listening in the Wider Context: Reflection about School Competition***

5

Listening and Speaking

Self-Reading

Class Discussion

What a Vacation!

6

Listening and Speaking

Self-Reading

Class Discussion

An Exciting Basketball Game

7

Listening and Speaking

Self-Reading

Class Discussion

Helping the Community

8

Listening and Speaking

Self-Reading

Class Discussion

English Forum 2

An Accident-filled Party

***Towards Autonomy

Planning and Assessing Speaking: ***

9

Listening and Speaking

Self-Reading

Class Discussion

I wish,  I was…

10

Listening and Speaking

Self-Reading

Class Discussion

 

Review and Self-Reflection

Verb List

 
 

 

ใบประกาศ (Certificate)

 • มีเกียรติบัตรออนไลน์สำหรับผู้เข้าอบรม


การสำเร็จการฝึกอบรม

 1. ผ่านการสอบสนทนาภาอังกฤษ

 2. ผ่านการสอบด้านการฟังภาษาอังกฤษ

 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสิทธิได้รับวุฒิบัตรจากวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก


กำหนดการและรายละเอียด (Course Schedule)

วัน/เวลา

เนื้อหา

หมายเหตุ

วันที่ 18 มีนาคม 2567  : 9.00-11.00 น.

 • Our Environment

(2 ชั่วโมง)

วันที่ 19 มีนาคม 2567 : 9.00-11.00 น.

 • The Future

(2 ชั่วโมง)

วันที่ 20 มีนาคม 2567  : 9.00-11.00 น.

 • Great Ideas from the Past

(2 ชั่วโมง)

วันที่ 21 มีนาคม 2567 : 9.00-11.00 น.

 • A School Competition

**Preparation and Planning Listening in the Wider Context: Reflection about School Competition***

(2 ชั่วโมง)

วันที่ 25 มีนาคม 2567  : 9.00-11.00 น.

 

 • What a Vacation!

(2 ชั่วโมง)

วันที่ 26 มีนาคม 2567  : 9.00-11.00 น.

 

 • An Exciting Basketball Game

(2 ชั่วโมง)

วันที่ 27 มีนาคม 2567  : 9.00-11.00 น.

 

 • Helping the Community

(2 ชั่วโมง)

วันที่ 28 มีนาคม 2567  : 9.00-11.00 น.

 

 • An Accident-filled Party***Towards AutonomyPlanning and Assessing Speaking

(2 ชั่วโมง)

วันที่ 1 เมษายน 2567  : 9.00-11.00 น.

 

 • I wish,  I was…

(2 ชั่วโมง)

วันที่ 2 เมษายน 2567  : 9.00-11.00 น.

 

 • Review and Self-Reflection Verb List

(2 ชั่วโมง)

 


​​​​​​วิธีการอบรม (Mode of Teaching) :(Hybrid Learning)


 

หมวดหมู่
1 หัวข้อหลัก

Maricel Nacpil Paras

ประกอบด้วย

฿800

ประกอบด้วย


ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...