P_45

อบรมการใช้โปรแกรม Data Analytics with Power BI

อาจารย์นฤทธิ์ตา สุดสงวน, ผศ.ดร.สุริยะ พุ่มเฉลิม

อบรมการใช้โปรแกรม Data Analytics with Power BI

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 
อบรมการใช้โปรแกรม Power BI เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics with Power BI)

 • วันเสาร์ 30  มีนาคม 2567 ราคาเพียง 1,900 บาท
  ราคาพิเศษสำหรับนักศึกษา และศิษย์เก่า 900 บาท
  ติดต่อได้ที่   
    
  โทร.0988559545 suriya@.southeast.ac.th
 • ผศ.พ.อ.อ.ดร.สุริยะ พุ่มเฉลิม หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
    โทร.0802121892 naritta@sbc.southeast.ac.th
 • อาจารย์นฤทธิ์ตา สุดสงวน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

รายละเอียดคอร์ส (Course Description)
อบรมการใช้โปรแกรม Data Analytics with Power BI

ในภาวะปัจจุบันที่อิทธิพลของโลกาภิวัฒน์ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และยังจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อันเป็นผลมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้คนในสังคมจึงต้องตื่นตัวและต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งการพัฒนาประเทศมักจะแปรผันตามเทคโนโลยี แต่การใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศยังถูกนำมาใช้ในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ไม่มากนัก ซึ่งอาจเป็นเพราะขาดองค์ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นนั่นเอง 

สถาบันการศึกษานับว่าเป็นองค์กรสำคัญในการพัฒนาบุคคลกรในสาขาวิชาชีพต่างๆ ออกมารับใช้สังคม หนึ่งในอาชีพที่มีส่วนพัฒนาประเทศชาติก้าวเข้าไปสู่โลกาภิวัฒน์ กล่าวคือ นักเทคโนโลยีธุรกิจดิจิลัล นับได้ว่าเป็นบุคคลที่ต้องนำเอาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสารและคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้งานกับการทำงานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่การเป็นนักเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลจะมีทักษะด้านเทคโนโลยสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่าย เพราะต้องมีทักษะความคิดที่เป็นตรรกะและผสมผสานความสามารถในการประยุกต์ ดังนั้นการพัฒนาบุคคลาการให้เป็นผู้มีความชำนาญเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และด้านการโปรแกรมสำเร็จรูป จึงต้องปูพื้นฐานด้านความคิดที่เป็นตรรกะของนักเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เพื่อนำไปสู่การเป็นนักวิชาชีพคอมพิวเตอร์มืออาชีพในอนาคต

จากหลักการและเหตุผลข้างต้น สาขาวิชาฯ จึงได้จัด โครงการจัดอบรมด้านวิชาชีพนักเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล : กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรม Power BI เพื่อพัฒนาทักษะการในวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองภารกิจของวิทยาลัยในด้านการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งของวิทยาลัย ฯ


วัตถุประสงค์ (Objective) 

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศสำนักงานที่เป็นสากล
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ / กลุ่มเป้าหมาย (Target Group)

 • นักศึกษาปัจจุบัน หรือศิษย์เก่า ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือคณะอื่นที่สนใจ ของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • นักเรียน/นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาอื่น ที่มีสอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะในการทำงาน ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วิทยากร (Keynote Speaker)

1) ผศ.ดร.สุดาวรรค์  งามมงคลวงศ์

2) ผศ.พ.อ.อ.ดร.สุริยะ พุ่มเฉลิม

3) อ.นฤทธิ์ตา สุดสงวน  (ผู้ช่วยสอน)


ทักษะความเชี่ยวชาญ (Professional Proficiency)

 • มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตร Bomb Threat Preparedness and Response และ Hazardous Material Awareness Refresher จาก Federal Emergency Management Agency (FEMA) สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร International  Crisis Management Class 2000 จาก The Swedish National Defence College รวมทั้งสำเร็จการศึกษาจากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วิธีดำเนินการฝึกอบรม
        เพื่อให้การจัดการฝึกอบรมได้ผลตามความมุ่งหมายและขอบเขตที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดวิธีดำเนินการฝึกอบรมไว้ ๔ รูปแบบ
  ตามแผนภาพ ดังนี้

 

 

 

 

1. การบรรยายหรือการนำเสวนา

     เป็นวิธีการให้ความรู้โดยตรงในหัวข้อวิชาต่างๆ ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

2.การถกแถลงกลุ่ม

     เป็นการดำเนินการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การแบ่งปันความคิดเห็นและประสบการณ์ รวมทั้งการเสนอบทสังเคราะห์ในแต่ละกลุ่มสาระที่ได้รับการฝึกอบรมมาแล้ว เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องยิ่งขึ้น

3. การค้นคว้าด้วยตนเองโดยการอ่านเอกสารประกอบการฝึกอบรม

     เป็นการกำหนดเนื้อหาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำการศึกษาด้วยตนเอง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับภัยพิบัติกว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยจะนำเสนอแหล่งข้อมูลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหาความรู้เพิ่มเติม เป็นการเตรียมการล่วงหน้าก่อนเข้าฟังการบรรยาย

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ

     เป็นการแปลงองค์ความรู้ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับสถานภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละคนการเรียนทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วย Application Cisco webex 


เนื้อหาสาระสำคัญของหลักสูตร (Course Outline)
อบรมการใช้โปรแกรม Power BI (Data Analytics with Power BI)

สาระสำคัญของหลักสูตร

ลำดับ

ลักษณะของเนื้อหา

หัวข้อของเนื้อหา

- เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับ Business
  Digital และเริ่มการใช้งาน
  Power BI

 • หลักการและแนวคิดของ Business Digital และภาพรวมของ

Power BI

 • หลักการและการทำงานงานด้าน Business Intelligence

 • การติดตั้งและการลงทะเบียนใช้งาน Power BI Service

 • การใช้งาน Power BI Desktop

 • เข้าใจกระบวนการทำงานของ Power BI ผ่าน Info graphics

 • Workshop

- สามารถเชื่อมต่อไปยังแหล่ง
  ข้อมูลที่หลากหลายและนำเข้า
  ข้อมูล

 • รู้จักกับแหล่งข้อมูลของ Power BI  และการใช้ Microsoft Excel, Text File และ CSV File เป็นแหล่งข้อมูล   

 • การนำไฟล์ทุกไฟล์ใน Folder มารวมกันเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูล

 • การเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล Database

 • การสร้างตารางข้อมูลขึ้นใหม่เอง

 • การนำเข้าข้อมูลจากเว็บไซต์

- สามารถแปลงข้อมูลให้มี

  โครงสร้างที่เหมาะสมถูกต้อง

 • ส่วนประกอบของ Power Query Editor

 • รู้จักกับ Data Type และการปรับข้อมูลของ Power Query

 • การแปลงข้อมูลเพื่อการ Shaping

 • การแปลงข้อมูลเพื่อการทำความสะอาดข้อมูล (Cleansing)

 • การรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง (Combine Data) ด้วย Append Query

 • การคำนวณใน Power Query เพื่อคอลัมน์ใหม่ (Custom Column)

 • การสืบค้นข้อมูลข้ามตารางด้วย Merge Query

- เข้าใจการทำงานกับ Data
  Mode

 • การจัดการกับความสัมพันธ์ของข้อมูล (Relationship)

 • การจัดรูปแบบให้กับฟิลด์ให้เหมาะจะนำไปทำรายงาน

 • การกำหนดค่าการคำนวณให้กับฟิลด์เพื่อกำหนด Implicit Measures

 • การกำหนดค่า Geolocation ให้กับฟิลด์ เพื่อนำเสนอแผนที่ ลิงก์และรูปภาพ

- สามารถจัดรูปแบบข้อมูลหรือ
  สามารถคำนวณข้อมูลต่าง ๆ
  ด้วย DAX (Data Analytic
  Expression)

 • เริ่มต้นการทำงานกับ DAX (Data Analytic Expression)

  • DAX Operation

  • การสร้าง Calculated Columns

  • การสร้าง Measures

 • Workshop กรณีศึกษาในการคำนวน

- สามารถสร้าง Dashboard หรือ
  Report ด้วย Visualization

  แบบต่าง ๆ

 • รู้จักกับ Visualization ใน Power BI เช่น ตารางและเมทริกซ์    แผนภูมิวงกลม และแผนภูมิ Tree map เป็นต้น

 • การกำหนดตัวกรองด้วย Slicer และ Visual Filter

 • การทำงานร่วมกันของหลายตัวนำเสนอ

 • การปรับแต่งการแสดงผลรวม

 • การสร้าง Mobile Report ด้วย Mobile Layout

 • กรณีศึกษา การสร้าง Report

- สามารถนำรายงานขึ้นสู่

  Power BI Service

 • การอัปโหลดขึ้น Power BI Service

 • การเผยแพร่ข้อมูลไปยังเว็บ (Publish)

 • การตรวจสอบพื้นที่การใช้งานและ Licensing

 • การใช้งานและดู Power BI Report บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

 • การแชร์รายงานให้กับบุคคลอื่น

 • การสร้าง Dashboard จากรายงานและจากหลาย ๆ รายงาน

 • Natural Language Queries ใน Dashboard

 • การกำหนด Data Alert แจ้งเตือนเมื่อมีค่าเกินกว่าที่กำหนด

 • การ Update ข้อมูลอัตโนมัติ ด้วย Power BI Gateway

 

ใบประกาศ (Certificate)

 • มีเกียรติบัตรออนไลน์สำหรับผู้เข้าอบรม

กำหนดการและรายละเอียด (Course Schedule)​​​​​​

วัน/เวลา

เนื้อหา

วันที่ 30 มีนาคม 2567

9.00-16.00 น.

 

 • แนวคิดเกี่ยวกับ Business Digital
 • การใช้งาน Power BI พื้นฐาน
 • สามารถเชื่อมต่อไปยังแหล่ง ข้อมูลที่หลากหลายและนำเข้าข้อมูล
 • การแปลงข้อมูลให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมถูกต้อง

 

 

 

 

 • การทำงานกับ Data Mode
 • การจัดรูปแบบข้อมูลหรือสามารถคำนวณข้อมูลต่าง ๆ ด้วย DAX (Data Analytic Expression)
 • การสร้าง Dashboard หรือ Report ด้วย Visualization แบบต่าง ๆ
 • การนำรายงานขึ้นสู่ Power BI Service

 

 

วิธีการอบรม (Mode of Teaching)

อบรมผ่านระบบ cisco Webex


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

 • โทร.0816289449 Sci_tech@sbu.southeast.ac.th 
  ผศ.ดร.สุริยะ พุ่มเฉลิม หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • โทร.0802121892 naritta@sbc.southeast.ac.th
  อาจารย์นฤทธิ์ตา สุดสงวน อาจารย์ผู้ช่วยสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • silingade@gmail.com โทร.099-226-3664
  (อาจารย์สิริกร ประทุม) กลุ่มงานบริการวิชาการสร้างรายได้         
หมวดหมู่
2 หัวข้อหลัก

อาจารย์นฤทธิ์ตา สุดสงวน

ผศ.ดร.สุริยะ พุ่มเฉลิม

ประกอบด้วย

1 หัวข้อ
฿1,900
ขออภัยคุณไม่มีสิทธิ์เรียนหลักสูตรนี้

ประกอบด้วย

1 หัวข้อ

ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...