P_44

กิจกรรมอบรมการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย Angular Framework สำหรับผู้เริ่มต้น ครั้งที่ 2

ดร.ธีระพล ลิ้มศรัทธา
Dr.Theerapol Limsatta, อาจารย์สันติ โสภาประดิษฐ์

กิจกรรมอบรมการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย Angular Framework สำหรับผู้เริ่มต้น ครั้งที่ 2

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีดิจิทัลเเละนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 

อบรมการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย Angular Framework สำหรับผู้เริ่มต้น ครั้งที่ 2
จักอบรมวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 และ วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567

ราคาคอร์ส (Course Price) : 2,000 บาท
ราคาโปรโมชั่นพิเศษ 
(Early Bird Price) : นักศึกษา และศิษย์เก่าลดเหลือ 1,000 บาท !!!

ติดต่อได้ที่       099-2263664 : อาจารย์สิริกร ประทุม


รายละเอียดคอร์ส (Course Description)
อบรมการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย Angular Framework สำหรับผู้เริ่มต้น

     เว็บแอปพลิเคชัน เมื่อมีขนาดใหญ่ขึ้น มีความซับซ้อนมากขึ้น การออกแบบโดยไม่ใช้ตัวช่วยด้วยเฟรมเวิร์ค หรือไลบรารีใด ๆ ย่อมทำได้ยากและใช้เวลามากขึ้น การพัฒนาบนตัวช่วยที่มีให้ใช้ ย่อมพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้ต่อยอดได้ดีขึ้น ในท้องตลาดมี ไลบรารี และเฟรมเวิร์ค หลายตัวให้เลือกใช้ สำหรับในชุดฝึกอบรมนี้ เลือกใช้ Angular และใช้ภาษา Typescript ที่มีระเบียบในภาษามากกว่า JavaScript และเฟรมเวิร์คนี้รองรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขนาดใหญ่ได้ดี มีไลบรารี หรือโมดูล ทำงานร่วมกับ Angular
      หลายตัว สำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยเฟรมเวิร์คนี้ มีแนวคิดใหม่ ๆ เกิดขึ้นหลายอย่าง ซึ่งต้องใช้เวลาศึกษาสิ่งใหม่หลายอย่าง ตั้งแต่แนวคิดสถาปัตยกรรมคอมโพเน้นท์ (Component) ที่เปรียบเหมือนส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน การใช้งานบริการ (Service) ที่เป็นเหมือนส่วนกลางให้ส่วนประกอบอื่นเรียกใช้งาน การออกแบบโปรแกรมในรูปแบบโมดูล หลักสูตรเป็นระดับเบื้องต้น สำหรับผู้ไม่เคยศึกษามาก่อน และพร้อมจะเป็นพื้นฐานในการค้นคว้าเรียนรู้ใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเองในส่วนที่เกี่ยวกับ Angular ในเนื้อหาที่ก้าวหน้าต่อไป


วัตถุประสงค์ (Objective) 

 1. เพื่อศึกษาการพัฒนาแอปพลิเคชันบน Angular Framework
 2.  เพื่อศึกษาการใช้  PHP เบื้องต้น
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ / กลุ่มเป้าหมาย (Target Group)

 1. นักศึกษาปัจจุบัน หรือศิษย์เก่า ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือคณะอื่นที่สนใจ ของมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 2. นักเรียน/นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาอื่น ที่มีสอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 3. ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะในการทำงาน ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วิทยากร (Keynote Speaker)
ดร.ธีระพล ลิ้มศรัทธา 
Email : theerapol.lim@gmail.com

ทักษะความเชี่ยวชาญ (Professional Proficiency)
1) ผู้เขียนหนังสือสำนักพิมพ์ Se-ed Education.
2) ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วย VB.NET
3) ผู้เชี่ยวชาญในการเริ่มต้นเขียนโปรแกรม C# ด้วย Visual C#
4) ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบและพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลด้วยเทคโนโลยี .NET
5) ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบวัตถุ รูปแบบ และสถาปัตยกรรมด้วย PHP


ผู้ดำเนินงาน (Operator)
อาจารย์สันติ โสภาประดิษฐ์ 
Email : suntispp@outlook.com

ทักษะความเชี่ยวชาญ (Professional Proficiency)
1. การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วย Python
2. การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT , IIoT, MQTT Protocol 
3. การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมด้วย PHP, JAVA และ Python
4. ระบบเครือข่าย  เครือข่ายไร้สาย และระบบอินเทอร์เน็ต


วิธีดำเนินการฝึกอบรม
        เพื่อให้การจัดการฝึกอบรมได้ผลตามความมุ่งหมายและขอบเขตที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดวิธีดำเนินการฝึกอบรมไว้ ๔ รูปแบบ
  ตามแผนภาพ ดังนี้

 

 

 

 

1. การบรรยายหรือการนำเสวนา

     เป็นวิธีการให้ความรู้โดยตรงในหัวข้อวิชาต่างๆ ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

2.การถกแถลงกลุ่ม

     เป็นการดำเนินการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การแบ่งปันความคิดเห็นและประสบการณ์ รวมทั้งการเสนอบทสังเคราะห์ในแต่ละกลุ่มสาระที่ได้รับการฝึกอบรมมาแล้ว เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องยิ่งขึ้น

3. การค้นคว้าด้วยตนเองโดยการอ่านเอกสารประกอบการฝึกอบรม

     เป็นการกำหนดเนื้อหาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำการศึกษาด้วยตนเอง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับภัยพิบัติกว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยจะนำเสนอแหล่งข้อมูลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหาความรู้เพิ่มเติม เป็นการเตรียมการล่วงหน้าก่อนเข้าฟังการบรรยาย

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ

     เป็นการแปลงองค์ความรู้ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับสถานภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละคน

เนื้อหาสาระสำคัญของหลักสูตร (Course Outline)
อบรมการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย Angular Framework สำหรับผู้เริ่มต้น

 

ลำดับ

ลักษณะของเนื้อหา

หัวข้อของเนื้อหา

1

เริ่มการใช้งาน Angular

 • ติดตั้งAngular และโมดูลสำคัญ
 • การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นกับภาษา TypeScript
 • การสร้างแอปพลิเคชัน และการนำไปใช้งาน (Deployment)

2

การใช้งานฟอร์ม(Form)

 • การใช้งานฟอร์มแบบ Reactive
 • การใช้งานฟอร์มแบบ Template

3

สร้างงานบริการ(Service)

 • การใช้สร้างงานบริการผ่านคลาส Observable
 • ตัวดำเนินการของ Observable   

4

สร้างเส้นทาง(Routing)

 • การสร้างโมดูลเส้นทาง
 • การส่งตัวแปรไปกับเส้นทาง    

5

ใช้งานบริการร่วมกับHTTP

 • การสร้างงานบริการของ HTTP
 • การจัดการความผิดพลาดของ HTTP

6

การทำงานร่วมกับMySQL

 • พื้นฐาน PHP และการใช้งานMySQL
 • พื้นฐานการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลของ PHP PDO และรูปแบบวิสาหกิจ Data Gateway      

7

ทำงานร่วมกับREST API

 • การสร้าง PHP REST API
 • การใช้ PHP Laravel REST API

 


ใบประกาศ (Certificate)

 • มีเกียรติบัตรออนไลน์สำหรับผู้เข้าอบรม


กำหนดการและรายละเอียด (Course Schedule)

 

วัน/เวลา

เนื้อหา

หมายเหตุ

วันที่ 20 เมษายน 2567

9.00-16.00 น.

(6 ชั่วโมง)

 • ติดตั้งAngular และโมดูลสำคัญ
 • ทำความรู้จักกับภาษา TypeScript และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
 • รูปแบบ Component และการใช้งานร่วมกับJavaScript/jQuery/Bootstrap
 • การใช้งานฟอร์ม Reactive / Template
 • งานบริการ ของ Angular-Service

 

วันที่ 27 เมษายน 2567

9.00-16.00 น.

(6 ชั่วโมง)

 • เส้นทางในระบบ Angular  
 • การใช้งานงานบริการHTTP   
 • การทำงานร่วมกับ MySQL และการดำเนินการของ PHP
 • การใช้งานร่วมกับ REST API

 

วิธีการอบรม (Mode of Teaching) 

 • อบรมผ่านระบบ cisco Webex

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 


   อาจารย์สิริกร ประทุม กลุ่มงานบริการวิชาการสร้างรายได้         
    Email : silingade@gmail.com โทร.099-226-3664


 

หมวดหมู่
1 หัวข้อหลัก

ดร.ธีระพล ลิ้มศรัทธา
Dr.Theerapol Limsatta

อาจารย์สันติ โสภาประดิษฐ์

ประกอบด้วย

฿2,000
ขออภัยคุณไม่มีสิทธิ์เรียนหลักสูตรนี้

ประกอบด้วย


ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...