SBA-405105

SBA 405105 วิชาพื้นฐานระบบเครือข่ายภายในและอินเทอร์เน็ต เรียนรวมกับ รหัสวิชา 401318 วิชาปฎิบัติการบนระบบเครือข่าย 1

อาจารย์สุชาติ รมณียารักษ์

รหัสวิชา 405105 วิชาพื้นฐานระบบเครือข่ายภายในและอินเทอร์เน็ต เรียนรวมกับ รหัสวิชา 401318 วิชาปฎิบัติการบนระบบเครือข่าย 1

401318 ปฎิบัติการบนระบบเครือข่าย 1  เรียนรวมกับ รหัสวิชา 405105 วิชาพื้นฐานระบบเครือข่ายภายในและอินเทอร์เน็ต

12 หัวข้อหลัก

อาจารย์สุชาติ รมณียารักษ์

หัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ เเละอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกอบด้วย

2 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
21 หัวข้อ
1 แบบทดสอบ
ขออภัยคุณไม่มีสิทธิ์เรียนหลักสูตรนี้

ประกอบด้วย

2 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
21 หัวข้อ
1 แบบทดสอบ

ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...