SPTC501332

[ 2+1 : LO ] รหัสวิชา501332
วิชาปัญหาพิเศษ

ดร.กวินเวทย์ พิพิธนาธันยธร

ปัญหาพิเศษ Special Problems

ปัญหาพิเศษ Special Problems การศึกษาและค้นคว้าทางการจัดการโลจิสติกส์ ระดับปริญญาตรี
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน โดยจัดให้มีการนำเสนอและอภิปรายในโครงงานที่น่าสนใจ

12 หัวข้อหลัก

ดร.กวินเวทย์ พิพิธนาธันยธร

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ประกอบด้วย

11 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
79 หัวข้อ
1 แบบทดสอบ
วุฒิบัตร
ขออภัยคุณไม่มีสิทธิ์เรียนหลักสูตรนี้

ประกอบด้วย

11 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
79 หัวข้อ
1 แบบทดสอบ
วุฒิบัตร

ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...