L501331_2

[ เทอมที่ 2/66 ] รหัส 501331
วิชาธุรกิจรับจัดการขนส่งและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

อาจารย์อาภัสรา ไชยคาม

Freight Forwarding and Multimodal Transport 3(1-4-4)

ธุรกิจรับจัดการขนส่งและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
Freight Forwarding and Multimodal Transport


บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของธุรกิจรับจัดการขนส่งที่มีต่อการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศ
การจัดการรับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับสินค้า การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบพิธีการศุลกากรเงื่อนไขทางการค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

13 หัวข้อหลัก

อาจารย์อาภัสรา ไชยคาม

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ประกอบด้วย

6 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
33 หัวข้อ
ขออภัยคุณไม่มีสิทธิ์เรียนหลักสูตรนี้

ประกอบด้วย

6 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
33 หัวข้อ

ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...