L745107_1

[ เทอมที่ 2/66 ] รหัสวิชา 745107 วิชาการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง

ดร. เอกนรี ทุมพล

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

          บทบาทและเป้าหมายของคลังสินค้า คุณลักษณะพื้นฐานของคลังสินค้า ประเภทของคลังสินค้า อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บและการเคลื่อนย้ายลำเลียง  กิจกรรมในคลังสินค้า  โครงสร้างต้นทุนของคลังสินค้า ระบบจัดการคลังสินค้า ตัวแบบการจัดสรรพื้นที่ในคลังสินค้า รูปแบบสำหรับระบุตำแหน่งจัดวางสินค้า  เทคนิคการพยากรณ์  การบริหารความต้องการ  การบริหารวัตถุดิบ  การกำหนดนโยบายควบคุมสินค้าคงคลัง 
ผลกระทบจากการพยากรณ์และความต้องการที่ไม่แน่นอน การวัดประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินค้าคงคลังและกรณีศึกษา
 


อาจารย์ผู้สอน  :  ดร.เอกนรี  ทุมพล
ทักษะความเชี่ยวชาญและประวัติการทำงาน

 • รองคณบดี (ฝ่ายวิชาการ)  คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน 
  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • วิทยากรบรรยายพิเศษด้านการผลิตและระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับปริญญาเอก
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 • วิทยากรบรรยายพิเศษด้านการผลิตและระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  ที่ปรึกษาบริษัท การ์เด้นซิตี้ ลิเบียน จำกัด
 • อาจารย์พิเศษ เกริกวิทยาลัย  คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการตลาด
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด เกริกวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการตลาด
 • คณะวิจัย “โครงการวิจัยการยกระดับการให้บริการของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยยุคใหม่” ในการเป็นนักวิชาการในรางวัล ELMA หรือ Excellent Logistics Management Award
 • คณะวิจัย “โครงการวิจัยการสังเคราะห์ความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมืองท่าและระเบียงเศรษฐกิจทางทะเลของประเทศไทย”
 • คณะวิจัย “โครงการวิจัยการสำรวจความต้องการของตลาดต่อการออกแบบของ SMART Power Plant Maintenance Service Sol'n Marketplace Platform”
 • ทีมที่ปรึกษาสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
 • ทีมที่ปรึกษากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาพนักงานขับรถขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ บริษัท วีไอวี อินเตอร์ เคมี จำกัดกรรมการตัดสินการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้บอร์ดเกมส์ในการเรียนการสอน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี  : คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด(เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยเกริก
 • ปริญญาโท  : คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกริก
 • ปริญญาเอก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

13 หัวข้อหลัก

ดร. เอกนรี ทุมพล

ประกอบด้วย

9 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
45 หัวข้อ
ขออภัยคุณไม่มีสิทธิ์เรียนหลักสูตรนี้

ประกอบด้วย

9 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
45 หัวข้อ

ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...