L501201_3

[เทอมที่ 2/66] รหัสวิชา 501201
วิชาการเงินทางธุรกิจและภาษีอากรสำหรับโลจิสติกส์

อาจารย์อัณณพา สายทอง

Business Finance and taxation for logistics

501201  การเงินทางธุรกิจและภาษีอากรสำหรับ โลจิสติกส์ 
              Business Finance and taxation for logistics
              
การเงินและภาษีธุรกิจโลจิสติกส์ บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายบริหารในการวางแผนทางการเงิน การเริ่มลงทุน ขยายกิจการ การเพิ่มทุน
 และการจัดสรร เงินทุนภายในธุรกิจ การศึกษาภาระภาษีของธุรกิจโลจิสติกส์ทั้งระบบ ตามประมวลรัษฎากร ได้แก่ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร ภาษีธุรกิจเฉพาะ อาการแสตมป์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงการวางแผนภาษีในการทำสัญญาของธุรกิจโลจิสติกส์ การรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในเขตปลอดภาษีอากร

13 หัวข้อหลัก

อาจารย์อัณณพา สายทอง

ประกอบด้วย

5 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
27 หัวข้อ
ขออภัยคุณไม่มีสิทธิ์เรียนหลักสูตรนี้

ประกอบด้วย

5 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
27 หัวข้อ

ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...