Course Description
หลักการ และแนวคิดในการบริหารงานบริการด้านโลจิสติกส์ ประเภทของงานบริการด้านโลจิสติกส์ การวิเคราะห์กระบวนการจัดการของธุรกิจบริการ กลยุทธ์ของธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์ การพัฒนาบุคลากรของธุรกิจบริการ ระดับคุณภาพการให้บริการโลจิสติกส์ จริยธรรมในการให้บริการ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การประเมินผลและการประกันคุณภาพการบริการความเสี่ยงและแนวโน้มในธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์หลักการ และแนวคิดในการบริหารงานบริการด้านโลจิสติกส์ ประเภทของงานบริการด้านโลจิสติกส์ การวิเคราะห์กระบวนการจัดการของธุรกิจบริการ กลยุทธ์ของธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์ การพัฒนาบุคลากรของธุรกิจบริการ ระดับคุณภาพการให้บริการโลจิสติกส์ จริยธรรมในการให้บริการ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การประเมินผลและการประกันคุณภาพการบริการความเสี่ยงและแนวโน้มในธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์

501107 การจัดการการบริการลูกค้าสำหรับโลจิสติกส์

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

3 หน่วยกิต
ปริญญาตรี : B.B.A. Logistics Management
อาจารย์สิริกร ประทุม
Can not access this course
Course Structure

-

501107 การจัดการการบริการลูกค้าสำหรับโลจิสติกส์

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

3 หน่วยกิต
ปริญญาตรี : B.B.A. Logistics Management
อาจารย์สิริกร ประทุม
Can not access this course