104303_3

[ เทอม 3/66 ] รหัสวิชา 104303 วิชาการวางแผนและการบริหารโครงการ

ดร.พสุ ชัยเวฬุ
Dr.Pasu Jayavelu

SUMMER

รหัสวิชา 104303 วิชาการวางแผนและการบริหารโครงการ
ประกอบด้วย

  • หน่วยการเรียนรู้ 10 หน่วย
  • เอกสารประกอบการเรียนมีให้ดาวน์โหลด
  • มีแบบฝึกหัดทุกหน่วยการเรียน
  • ข้อสอบปลายภาค 
12 หัวข้อหลัก

ดร.พสุ ชัยเวฬุ
Dr.Pasu Jayavelu

อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งของรัฐและเอกชนมากกว่า 10 ปี เชี่ยวชาญด้าน Creative Economy การทำพัฒนาผู้ประกอบการ การพัฒนาธุรกิจ และการตลาด มี ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาด้านการทำธุรกิจ การสร้างแบรนด์ การตลาดดิจิทัล การส่งเสริมการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของบริษัทเอกชน และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) กระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่า 10 ปี

ประกอบด้วย

9 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
49 หัวข้อ
ขออภัยคุณไม่มีสิทธิ์เรียนหลักสูตรนี้

ประกอบด้วย

9 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
49 หัวข้อ

ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...