104302_2

[ เทอม 2/66 ] รหัสวิชา 104302
วิชาความท้าทายของภาวะผู้นำในยุคโลกาภิวัฒน์

ดร. เขมรินทร์ ชูประดิษฐ์
Dr. Kemmarin Chupradit

Challenges of Leadership in Globalization

104302    ความท้าทายของภาวะผู้นำในยุคโลกาภิวัตน์                      3(3-0-6)
                Challenges of Leadership in Globalization


               แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นำ ในด้านคุณลักษณะ บทบาทหน้าที่ของผู้นำที่มีส่วนช่วยในการเสริมสร้าง คุณภาพของงาน การปรับตัวของผู้นำให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จริยธรรมของนักบริหาร บทบาทของผู้นำในยุคโลกาภิวัตน์


 

12 หัวข้อหลัก

ดร. เขมรินทร์ ชูประดิษฐ์
Dr. Kemmarin Chupradit


Dr. Kemmarin Chupradist
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ

ประกอบด้วย

3 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
39 หัวข้อ
ขออภัยคุณไม่มีสิทธิ์เรียนหลักสูตรนี้

ประกอบด้วย

3 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
39 หัวข้อ

ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...