104203_2

[ เทอม 2/66 ]รหัสวิชา 104203
วิชาการจัดการการเปลี่ยนแปลง

อาจารย์ชนม์ธิดา ยศปัน

Change Management

104203    การจัดการการเปลี่ยนแปลง                                         3(3-0-6)
                Change Management


                สภาพแวดล้อมองค์การ ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงในองค์การให้มีความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยอาศัยการบริหารการเปลี่ยนแปลง กระบวนการในการ เปลี่ยนแปลง เครื่องมือสอดแทรกภาวะผู้นำ การจูงใจ กระบวนการกลุ่ม เพื่อสร้างการยอมรับ ลดการต่อต้านและความขัดแย้ง การปรับปรุงระบบภายในองค์การ รวมทั้งเพื่อการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมในองค์การและเกิดความคิดสร้างสรรค์ คำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรมของนักบริหาร ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 


 

15 หัวข้อหลัก

อาจารย์ชนม์ธิดา ยศปัน

ประกอบด้วย

5 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
47 หัวข้อ
ขออภัยคุณไม่มีสิทธิ์เรียนหลักสูตรนี้

ประกอบด้วย

5 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
47 หัวข้อ

ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...