100301_3

[ เทอม 2/66 ] รหัสวิชา 100301 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารออนไลน์

ดร.รพีพัฒน์ โสอินทร์

English for Online Communication

100301    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารออนไลน์     3(2-2-5)
                English for Online Communication
 


เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในบริบททางธุรกิจ วิเคราะห์การโต้ตอบทางธุรกิจแบบต่าง ๆ ทางสื่อออนไลน์


รูปแบบการเรียน      
                                                           
 เรียนรูปแบบออนไลน์ 100 %                                          
 
การเรียนรู้ผ่าน Online Platform          

12 หัวข้อหลัก

ดร.รพีพัฒน์ โสอินทร์

ประกอบด้วย

6 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
21 หัวข้อ
ขออภัยคุณไม่มีสิทธิ์เรียนหลักสูตรนี้

ประกอบด้วย

6 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
21 หัวข้อ

ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...