L-745202

[เทอมที่ 1/66] รหัสวิชา 745202
วิชาสัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3

ดร. เอกนรี ทุมพล

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3

745202 : สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3             
หลักการและทฤษฎีที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการนำเสนอและอภิปรายในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจหรือประเด็นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของนักศึกษาให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ เช่น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน พร้อมกับการเรียนรู้กระบวนการการจัดสัมมนาภายใต้คำแนะนำและการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา  


รูปแบบการเรียน      
                                                           
 เรียนรูปแบบออนไลน์ 100 %                                          
 
การเรียนรู้ผ่าน Online Platform          
 


อาจารย์ผู้สอน  :  ดร.เอกนรี  ทุมพล
ทักษะความเชี่ยวชาญและประวัติการทำงาน

 • รองคณบดี (ฝ่ายวิชาการ)  คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน 
  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • วิทยากรบรรยายพิเศษด้านการผลิตและระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับปริญญาเอก
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 • วิทยากรบรรยายพิเศษด้านการผลิตและระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  ที่ปรึกษาบริษัท การ์เด้นซิตี้ ลิเบียน จำกัด
 • อาจารย์พิเศษ เกริกวิทยาลัย  คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการตลาด
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด เกริกวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการตลาด
 • คณะวิจัย “โครงการวิจัยการยกระดับการให้บริการของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยยุคใหม่” ในการเป็นนักวิชาการในรางวัล ELMA หรือ Excellent Logistics Management Award
 • คณะวิจัย “โครงการวิจัยการสังเคราะห์ความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมืองท่าและระเบียงเศรษฐกิจทางทะเลของประเทศไทย”
 • คณะวิจัย “โครงการวิจัยการสำรวจความต้องการของตลาดต่อการออกแบบของ SMART Power Plant Maintenance Service Sol'n Marketplace Platform”
 • ทีมที่ปรึกษาสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
 • ทีมที่ปรึกษากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาพนักงานขับรถขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ บริษัท วีไอวี อินเตอร์ เคมี จำกัดกรรมการตัดสินการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้บอร์ดเกมส์ในการเรียนการสอน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี  : คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด(เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยเกริก
 • ปริญญาโท  : คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกริก
 • ปริญญาเอก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมหาวิทยาลัยศรีปทุม
   

   

13 หัวข้อหลัก

ดร. เอกนรี ทุมพล

ประกอบด้วย

10 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
30 หัวข้อ
ขออภัยคุณไม่มีสิทธิ์เรียนหลักสูตรนี้

ประกอบด้วย

10 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
30 หัวข้อ

ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...