202256

[ เทอมที่ 1 ] รหัสวิชา 202256
วิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ

อาจารย์ทรงวุฒิ บุริมจิตต์

ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ

202256ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ           


 

-
 รูปแบบการเรียน      
                                                           
 เรียนรูปแบบออนไลน์ 100 %                                          
 
การเรียนรู้ผ่าน Online Platform          

1 หัวข้อหลัก

อาจารย์ทรงวุฒิ บุริมจิตต์

ทักษะความเชียวชาญ : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อนานาชาติ)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เชี่ยวชาญการทำข้อสอบ New TOEIC 2022: Reading

ประกอบด้วย

ขออภัยคุณไม่มีสิทธิ์เรียนหลักสูตรนี้

ประกอบด้วย


ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...