202102

[ เทอมที่ 1 ] รหัสวิชา 202102
วิชาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
การจัดการในธุรกิจการท่องเที่ยวและอุตสหากรรมบริการ

อาจารย์นวพร บุญประสม

วิชาการดำเนินงานและการจัดการงานส่วนหน้า

202102 : ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการจัดการในธุรกิจการท่องเที่ยวและอุตสหากรรมบริการ        


 

-
 รูปแบบการเรียน      
                                                           
 เรียนรูปแบบออนไลน์ 100 %                                          
 
การเรียนรู้ผ่าน Online Platform          

1 หัวข้อหลัก

อาจารย์นวพร บุญประสม

ประกอบด้วย

ขออภัยคุณไม่มีสิทธิ์เรียนหลักสูตรนี้

ประกอบด้วย


ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...