P_42

MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)

อาจารย์สุชาติ รมณียารักษ์

ทักษะด้านเทคโนโลยีเครือข่าย MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) วันที่อบรม 16 - 18 ตุลาคม 2566


คอร์สอบรม หลักสูตร MikroTik Certified Network Associate (MTCNA)
จัดอบรมวันที่16-18 ตุลาคม 2566
เวลา สถานที่อบรม มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก อาคาร 1
ราคาคอร์ส ( Course Price ) : 4,000 บาท  
ราคาโปรโมชั่นพิเศษ (สำหรับนักศึกษาเเละศิษย์เก่า) 
สมัครวันนี้ - 10 ตุลาคม 66 จ่ายเพียง 1,500 บาท!! 


   สอบถามเพิ่มเติม   
        
 
083-593-9245 : อ.สันติ  โสภาประดิษฐ์  
          099-226-3664 : อาจารย์สิริกร ประทุม       


รายละเอียดคอร์ส
     ในภาวะปัจจุบันที่อิทธิพลของโลกาภิวัฒน์ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และยังจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ อันเป็นผลมาจากการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้คนในสังคมจึงต้องตื่นตัวและต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งการพัฒนาประเทศมักจะแปรผันตามเทคโนโลยี แต่การใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศยังถูกนำมาใช้ในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ไม่มากนัก ซึ่งอาจเป็นเพราะขาดองค์ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นนั่นเอง 

      สถาบันการศึกษานับว่าเป็นองค์กรสำคัญในการพัฒนาบุคคลกรในสาขาวิชาชีพต่างๆ ออกมารับใช้สังคม หนึ่งในอาชีพที่มีส่วนพัฒนาประเทศชาติก้าวเข้าไปสู่โลกาภิวัฒน์ กล่าวคือ นักเทคโนโลยีสารสนเทศด้านเครือข่าย นับได้ว่าเป็นบุคคลที่ต้องนำเอาความรู้ด้านเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้งานกับการทำงานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่การเป็นนักเทคโนโลยีด้านเครือข่ายจะต้องมีทักษะด้านแครือข่ายซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่าย เพราะต้องมีทักษะทางด้ายเครือข่ายตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูง ดังนั้นการพัฒนาบุคคลาการให้เป็นผู้มีความชำนาญเชี่ยวชาญด้านเครือข่าย และด้านอินเทอร์เน็ต จึงต้องผ่านการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่าย

      จากหลักการและเหตุผลข้างต้น สาขาวิชาฯ จึงได้จัด โครงการจัดอบรมด้านเครือข่าย : กิจกรรมอบรมการใช้งาน MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ฯ
 


   
      เรียนรูปแบบออนไซต์
     
การเรียนรู้ผ่าน ONSITE     
 

     หลักสูตรนี้ได้รับใบประกาศ
   
 การเรียนที่ได้รับการรับรอง
     จากรองคณบดีคณะเทคโนโลยี
     ดิจิทัลเเละนวัตกรรม


คอร์สนี้เหมาะสำหรับ / กลุ่มเป้าหมาย (Target Group)

  1. นักศึกษาปัจจุบัน หรือศิษย์เก่า ของคณะเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
  2. นักเรียน/นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาอื่น ที่มีสอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  3. ผู้สนใจทั่วไป 9 ท่านที่ต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะในการทำงาน ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วัตถุประสงค์ (Objective) 

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะด้านเทคโนโลยีเครือข่ายที่เป็นสากล
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้

​​​​​วิทยากร (Keynote Speaker)
        
       อ.สุชาติ  รมณียารักษ์

หัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะความเชี่ยวชาญ (Professional Proficiency)

  • Information Technology
  • Computer  Engineering
  • Data Network and Communication
  • Network Engineering and Security

         ผู้ดำเนินงาน (Operator)
          
            อาจารย์ สันติ  โสภาประดิษฐ์
       หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศรับรองหลักสูตรการอบรมโดยคณบดี
คณะเทคโนโลยีดิจิทัลเเละนวัตกรรม

ผศ.ดร.สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์
   คณบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัลเเละนวัตกรรม
               


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 


   อาจารย์สิริกร ประทุม กลุ่มงานบริการวิชาการสร้างรายได้         
    Email : silingade@gmail.com โทร.099-226-3664

 

หมวดหมู่
1 หัวข้อหลัก

อาจารย์สุชาติ รมณียารักษ์

หัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ เเละอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกอบด้วย

฿4,000
ขออภัยคุณไม่มีสิทธิ์เรียนหลักสูตรนี้

ประกอบด้วย


ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...