Course Description
      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทรา ธิราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555 ความว่า “...วิถีชีวิตของคนเรานั้นจะต้องมีทุกข์มีภัย มีอุปสรรคผ่านเข้ามาเนืองๆ ไม่มีผู้ใดจะอยู่เป็นปรกติสุขอย่างเดียวได้ ทุกคนจึงต้องเตรียมกาย เตรียมใจ และเตรียมการไว้ให้พร้อมเสมอ เพื่อเผชิญและป้องกัน แก้ไขความไม่ปรกติเดือดร้อนต่างๆ ด้วยความไม่ประมาทด้วยเหตุผล ด้วยหลักวิชา และด้วยสามัคคีธรรม...”  จากสถานการณ์ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประเทศไทยได้ประสบกับภัยพิบัติร้ายแรงต่อเนื่องกันมามากมายหลายครั้ง ทั้งภัยจากธรรมชาติ คือ อุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติ รวมทั้งในขณะนี้ภัยธรรมชาติร้ายแรงยิ่งซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลก คือ ภัยจากโรคระบาด อีกทั้งยังมีภัยจากมนุษย์ ทั้งการก่อวินาศกรรมจากกลุ่มก่อการร้าย การก่อจลาจลจากกลุ่มหัวรุนแรงทางการเมือง และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกขณะ

      ในปัจจุบัน ประชาชน และองค์การทั่วไป ต่างขาดองค์ความรู้ที่ถ่องแท้ ถึงภัยพิบัติในลักษณะต่างๆ ทั้งภัยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ และ ภัยที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ จึงไม่สามารถเตรียมการระวังป้องกันตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังไม่สามารถหาข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้โดยง่าย นับเป็นความล่อแหลมต่อความปลอดภัยของบุคคล ชุมชน และสังคมไทย เป็นอย่างยิ่ง

      ในระดับประเทศรัฐบาลได้ประกาศนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) ซึ่งในแผนงานสร้างเสริมความมั่นคงของมนุษย์ได้กำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ให้ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต มีส่วนร่วม และมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง ซึ่งได้กำหนดตัวชี้วัดไว้ 2 ประการคือ ๑.  ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ
๒.  ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรม
สนับสนุนงานด้านความมั่นคง

      จากนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดไว้ดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2564 ในด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง ในด้าน

“...การเผ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา...”
 
วัตถุประสงค์
 
 1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการเผชิญภัยพิบัติในสังคมไทย
 2. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและทักษะเพื่อสร้างขีดความสามารถให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
 3. เพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ โดยตรง

รายละเอียดหมวดวิชาที่ 2 สถานการณ์แวดล้อมและแนวโน้มต่อการเกิดภัยพิบัติในทศวรรษนี้สถานการณ์แวดล้อมและแนวโน้มต่อการเกิดภัยพิบัติในทศวรรษนี้
 1. หลักการและแนวความคิดในการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
 2. สถานการณ์ในต่างประเทศ
 3. ภัยที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสถานการณ์ต่างประเทศ
 4. การเตรียมตนและครอบครัว ให้พร้อมรับมือกับภัยจากต่างประเทศ
 5. สถานการณ์ภายในประเทศ
 6. ภัยที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสถานการณ์ภายในประเทศ
 7. การระวังป้องกันบุคคล เอกสาร อาคาร สถานที่
 8. การประเมินผล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 
 • https://lms.southeast.ac.th/
 • พล.ต.ดร.อนุชาติ  บุนนาค อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก bunnag@gmail.com โทร.081-9127453
 • อาจารย์สิริกร ประทุม กลุ่มงานบริการวิชาการสร้างรายได้  silingade@gmail.com        โทร.099-226-3664  

วิทยากรโดย
 
 • พล.ต.ดร. อนุชาติ บุนนาค

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564          ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น.
​​​​

หลักสูตรการเผชิญภัยพิบัติ หมวดวิชาที่ 1.2 สถานการณ์แวดล้อมและแนวโน้มต่อการเกิดภัยพิบัติในทศวรรษนี้

วิชาที่ ๑/๔ แนวความคิดพื้นฐานด้านภัยพิบัติ รุ่นที่ ๑

500 THB

7 November 2021 : 8.00 - 12.00
Public Course
พล.ต.ดร. อนุชาติ บุนนาค
Course Structure
รายละเอียดการอบรม 0 second(s)
หลักสูตรการเผชิญภัยพิบัติ รุ่นที่ 1 PDF
หัวข้อการอบรม PDF
กำหนดการอบรม PDF

หลักสูตรการเผชิญภัยพิบัติ หมวดวิชาที่ 1.2 สถานการณ์แวดล้อมและแนวโน้มต่อการเกิดภัยพิบัติในทศวรรษนี้

วิชาที่ ๑/๔ แนวความคิดพื้นฐานด้านภัยพิบัติ รุ่นที่ ๑

500 THB

7 November 2021 : 8.00 - 12.00
Public Course
พล.ต.ดร. อนุชาติ บุนนาค