Course Description
แนวคิดเกี่ยวกับระบบการผลิตและปฏิบัติการ การวางแผนกำลังการผลิต การวางแผนเลือกทำเลที่ตั้ง การวางแผนผังกระบวนการผลิต การวางแผนการผลิตรวม การพยากรณ์เพื่อการผลิต การจัดการการปฏิบัติการ การจัดการวัสดุ การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิตการบำรุงรักษาเครื่องจักรโรงงานและการบริหารแนวคิดเกี่ยวกับระบบการผลิตและปฏิบัติการ การวางแผนกำลังการผลิต การวางแผนเลือกทำเลที่ตั้ง การวางแผนผังกระบวนการผลิต การวางแผนการผลิตรวม การพยากรณ์เพื่อการผลิต การจัดการการปฏิบัติการ การจัดการวัสดุ การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิตการบำรุงรักษาเครื่องจักรโรงงานและการบริหาร

501104 การจัดการการผลิตและปฎิบัติการ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

3 หน่วยกิต
ปริญญาตรี : B.B.A. Logistics Management
ดร. เอกนรี ทุมพล
Can not access this course
Course Structure

-

501104 การจัดการการผลิตและปฎิบัติการ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

3 หน่วยกิต
ปริญญาตรี : B.B.A. Logistics Management
ดร. เอกนรี ทุมพล
Can not access this course