P_38

หลักสูตรการวิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจุบัน รุ่นที่ 2

พล.ต.ดร. อนุชาติ บุนนาค

หลักสูตรการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน รุ่นที่ 2

สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 
อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน รุ่นที่ 2
จัดอบรมรุ่นที่่ 2  :  22 ต.ค.66 - 13 ก.พ.67
ราคาคอร์ส ( Course Price ) : 3,000 บาท
ติดต่อได้ที่   
        
  080-365-4463: นางสาวศิริพร  ลำแพน     
          099-226-3664 : อาจารย์สิริกร ประทุม


วัตถุประสงค์ (Objective) 
- เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านสถานการณ์ปัจจุบัน การประเมิน การวิเคราะห์ตัวแปรประกอบอันเป็นเหตุปัจจัย และวิธีการสังเคราะห์เพื่อทราบถึงแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมสูงสุดในการเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ
   ให้แก่สังคม ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ และเป็นไปตามทิศทางการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้กำหนดไว้
-เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณฯ ของมหาวิทยาลัย สู่สังคมไทยอย่างแพร่หลาย
-เพื่อสร้างรายได้แก่มหาวิทยาลัยฯ อันจะทำให้เพิ่มขีดความสามารถในการช่วยเหลือเสริมสร้างองค์ความรู้แก่สังคมไทยต่อไปได้อย่างยั่งยืน      


คอร์สนี้เหมาะสำหรับ / กลุ่มเป้าหมาย (Target Group)

 1. บุคคลที่มีความสนใจ
 2. สถาบัน สถานประกอบการและ/หรือองค์การของภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่มีความประสงค์จะพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานของตนโดยตรง

วิทยากร (Keynote Speaker)

                  
                พล.ต.ดร.อนุชาติ  บุนนาค 
 


ผู้ดำเนินงาน (Operator)
                  
                 นางสาวศิริพร  ลำแพน 
       เจ้าหน้าที่คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ


เนื้อหาสาระสำคัญของหลักสูตร (Course Outline)
การวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน บนพื้นฐานของทฤษฎีและแนวความคิดที่เป็นสากล โดยการพิจารณ์เหตุปัจจัยและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจสถานการณ์อย่างถ่องแท้และมีความเชื่อถือได้ทางด้านวิชาการ เพื่อใช้ในการพิจารณาตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ


คอร์สนี้มีใบรับรองหลังเรียนจบ
( Certificate of Completion) คณะบัญชีเเละวิทยาการจัดการดำเนินการให้กับผู้เข้าอบรม

                        


 

กำหนดการและรายละเอียด (Course Schedule)
วันศุกร์ที่ 16 และวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 08:00-17:30 น

 

วัน/เวลา

เนื้อหา

 • ครั้งที่ 1: 22 ต.ค.66

 

 

ในแต่ละเดือน จะทำการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์

ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เปิดหลักสูตร

ทางด้าน

 

 • การเมืองภายในประเทศ
 • การเมืองต่างประเทศ
 • สังคมจิตวิทยา
 • การทหาร
 • ครั้งที่ 2: 29 ต.ค.66
 • ครั้งที่ 3: 5 พ.ย.66
 • ครั้งที่ 4: 12 พ.ย.66
 • ครั้งที่ 5: 19 พ.ย.66
 • ครั้งที่ 6: 26 พ.ย.66
 • ครั้งที่ 7: 3 ธ.ค.66
 • ครั้งที่ 8: 10 ธ.ค.66
 • ครั้งที่ 9: 17 ธ.ค.66
 • ครั้งที่ 10: 24 ธ.ค.66
 • ครั้งที่ 11: 9 ม.ค.67
 • ครั้งที่ 12: 16 ม.ค.67
 • ครั้งที่ 13: 23 ม.ค.67
 • ครั้งที่ 14: 30 ม.ค.67
 • ครั้งที่ 15: 6 ก.พ.67
 • ครั้งที่ 16: 13 ก.พ.67

 

 


 

วิธีการอบรม (Mode of Teaching)

 • อบรมผ่านระบบ cisco Webex

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

                 

   อาจารย์สิริกร ประทุม กลุ่มงานบริการวิชาการสร้างรายได้         
    Email : silingade@gmail.com โทร.099-226-3664

หมวดหมู่
1 หัวข้อหลัก

พล.ต.ดร. อนุชาติ บุนนาค

ประกอบด้วย

฿3,000

ประกอบด้วย


ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...