104201_3

[ เทอมที่ 1/66] รหัสวิชา 104201
วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ดร. เขมรินทร์ ชูประดิษฐ์
Dr. Kemmarin Chupradit

Human Resource Management

 104201   การจัดการทรัพยากรมนุษย์                                                            
                    Human Resource Management 3(3-0-6)
                    แนวคิดสมัยใหม่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในเรื่องการวางแผนกำลังคน การสรรหาคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทนแรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุตลอดจนการธำรงรักษาบุคลากรให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
 


อาจารย์ผู้สอน : ดร.เขมรินทร์ ชูประดิษฐ์

ทักษะความเชี่ยวชาญและประวัติการทำงาน

  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
  • ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา งานวิจัยเรื่อง “การบริหารงานแบบประสานความร่วมมือต่อการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา สวนส้มโอหอมควนลัง จังหวัดสงขลา”

ประวัติการศึกษา

  • ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • ระดับปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ระดับปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอก การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
12 หัวข้อหลัก

ดร. เขมรินทร์ ชูประดิษฐ์
Dr. Kemmarin Chupradit


Dr. Kemmarin Chupradist
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ

ประกอบด้วย

4 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
46 หัวข้อ
ขออภัยคุณไม่มีสิทธิ์เรียนหลักสูตรนี้

ประกอบด้วย

4 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
46 หัวข้อ

ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...