104204_3

[ เทอม 1 /66 ] รหัสวิชา 104204
วิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ดร.พสุ ชัยเวฬุ
Dr.Pasu Jayavelu

International Business Management / 1/2566

104204  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ                                                          
                International Business Management
               3(3-0-6)


              ระบบธุรกิจและสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ มูลเหตุจูงใจในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ เป้าหมาย รูปแบบในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของธุรกิจระหว่างประเทศ

12 หัวข้อหลัก

ดร.พสุ ชัยเวฬุ
Dr.Pasu Jayavelu

อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งของรัฐและเอกชนมากกว่า 10 ปี เชี่ยวชาญด้าน Creative Economy การทำพัฒนาผู้ประกอบการ การพัฒนาธุรกิจ และการตลาด มี ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาด้านการทำธุรกิจ การสร้างแบรนด์ การตลาดดิจิทัล การส่งเสริมการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของบริษัทเอกชน และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) กระทรวงอุตสาหกรรม มากกว่า 10 ปี

ประกอบด้วย

6 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
114 หัวข้อ
ขออภัยคุณไม่มีสิทธิ์เรียนหลักสูตรนี้

ประกอบด้วย

6 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
114 หัวข้อ

ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...