102103_1

[ เทอมที่ 1/66 ] รหัสวิชา 102103
วิชาหลักการตลาดดิจิทัล

อาจารย์จริยา ศรีจรูญ, อาจารย์นิยม กริ่มใจ, ผศ.ดร.บดินทร์ เดชาบูรณานนท์

Principles of Digital Marketing

102103   หลักการตลาดดิจิทัล                                                                    
                  Principles of Digital Marketing
                   3(3-0-6)


                 แนวคิดและหลักการการตลาดดิจิทัล สภาพแวดล้อมทางการตลาดดิจิทัล การวิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล การแบ่งส่วนตลาด การเลือก ตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การจัดการผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการกระจายสินค้า การส่งเสริมการตลาด  บทบาทของการตลาดดิจิทัลกับการสื่อสาร และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ยุคดิจิทัล
 


อาจารย์ผู้สอน : หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 4 : อาจารย์จริยา ศรีจรูญ (อ.อิ๋ว)


ทักษะความเชียวชาญและประวัติการทำงาน

 • การออกแบบกลยุทธ์การตลาด การวางแผนการตลาด การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวางแผนเพื่อจัดทำคอนเทนต์ การวิเคราะห์เส้นทางการเดินของลูกค้า
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรการตลาดดิจิทัล คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์

 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์หลักทรัพย์และเจ้าหน้าที่การตลาดบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มหาธนกิจ จำกัด(มหาชน)

 • รองหัวหน้าแผนกการตลาด บริษัทแลนดี้ โฮม กรุงเทพจำกัด

 • พนักงานวิเคราะห์ 7 ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)

 

ประวัติการศึกษา   

 • ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต            
 • ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี  รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
 • ปริญญาตรี  การตลาด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
   

อาจารย์ผู้สอน : หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 - 8 : อาจารย์นิยม กริ่มใจ (อ.นิยม)

ทักษะความเชียวชาญและประวัติการทำงาน

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
 • วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยเทคนิคกาญนาภิเษก สมุทรปราการ 

ประวัติการศึกษา                  

 • ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   


อาจารย์ผู้สอน : หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 - 10 : ผศ. บดินทร์ เดชาบูรณานนท์  (อ.เบียร์)
 

ทักษะความเชียวชาญและประวัติการทำงาน

 • อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • อาจารย์ประจำ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น (ศูนย์การศึกษาบางนา)
 • อาจารย์ประจำ สาขาวิชาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 • Creative Event& Copy Writer บริษัท S2R Group จำกัด
 • อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการการประกวดออกแบบสื่อโฆษณานอกบ้าน โครงการ Yong OHM Awards 2007 จัดโดยนิตยสาร OHM     
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้ 
 • อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการ CSR Tollway Contest 2016 : You Start Social Strong ได้รับรางวัลชมเชย
 • ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความวิจัย วารสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • กรรมการสรรหาผลงานรอบคัดเลือก โครงการประกวด CSR Tollway Contest 2016 You Start Social Strong ของบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
 • วิทยากรโครงการอบรมออนไลน์ “การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล ด้วยโปรแกรม Adobe Indesign”สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • วิทยากรโครงการอบรม “Line Sticker Ctrators นักสร้างสติกเกอร์ไลน์จากภาพถ่าย ด้วยโปรแกรม
 • Adobe Photoshop” สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “Brand Message Strategy” ของคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “Storytelling in Advertising Strategy and Tactics” ของคณะนิเทศศาสตร์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • คอลัมนิสต์ ทัศนะวิจารณ์ คอลัมน์คนพันธุ์ N หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
 • Facebook Blueprint Certification
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร CFG Challenge by Digital DIPROM ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร LINE OA Strategy ของ STEPS ACADEMY

ประวัติการศึกษา                   

 • ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรังสิต
12 หัวข้อหลัก

อาจารย์จริยา ศรีจรูญ

อาจารย์ประจำหลักสูตรการตลาดดิจิทัลคณะบัญชีและวิทยาการจัดการที่เชี่ยวชาญการออกแบบกลยุทธ์การตลาด การวางแผนการตลาด การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวางแผนเพื่อจัดทำคอนเทนต์ การวิเคราะห์เส้นทางการเดินของลูกค้า

อาจารย์นิยม กริ่มใจ

อาจารย์ประจำคณะบัญชีและวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.บดินทร์ เดชาบูรณานนท์

อาจารย์และวิทยากรสอนด้านการตลาดออนไลน์ เน้นการใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาด การสร้างตราสินค้า การจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบสื่อด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกทางแพลตฟอร์มออนไลน์ให้กับสินค้าและบริการต่างๆ

ประกอบด้วย

8 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
48 หัวข้อ
ขออภัยคุณไม่มีสิทธิ์เรียนหลักสูตรนี้

ประกอบด้วย

8 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
48 หัวข้อ

ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...