P_35

อบรมการใช้งานระบบ Express แก่ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก (ขั้นต้น-ขั้นสูง)

นายณัฐ  ลำดวนหอม

อบรมการใช้งานระบบ Express แก่ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก (ขั้นต้น-ขั้นสูง)

สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 
อบรมการใช้งานระบบ Express แก่ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก (ขั้นต้น-ขั้นสูง)
จัดอบรมวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566  และ วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566

ราคาคอร์ส ( Course Price ) : 1,598 บาท
ราคาโปรโมชั่นพิเศษ (Early Bird Price) :
1,400 บาท !!!
ติดต่อได้ที่   
        
 
097-241-6977 : อาจารย์เกสร คงสำเภา   
          099-226-3664 : อาจารย์สิริกร ประทุม


รายละเอียดคอร์ส (Course Description)

   ธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันที่รุนแรง ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายและรวดเร็ว  ทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ทำให้ธุรกิจและนักบัญชีต้องปรับตัว ประเด็นสำคัญที่เห็นได้ชัดคือการทำความเข้าใจกับเทคโนโลยีที่จะนำมาสนับสนุนการตัดสินใจในทางธุรกิจ  หลายกิจการมีโปรแกรมสารสนเทศทางธุรกิจหรือโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีที่มีราคาสูง แต่ได้ใช้เพียงความสามารถพื้นฐานของโปรแกรมฯ เท่านั้นเช่น ใช้จัดทำเอกสาร งบการเงิน และจัดทำรายงานภาษีต่างๆ ส่งหน่วยราชการ เป็นต้น เหตุที่กล่าวว่าใช้ความสามารถไม่เต็มที่ก็เพราะโปรแกรมฯ  ทำได้มากกว่านั้น  ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากผู้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีอาจไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดหาและรวบรวมสารสนเทศเพื่อใช้ประโยชน์ขององค์กร ไม่ทราบศักยภาพของระบบหรือใช้งานระบบไม่เป็น ปัจจุบันสารสนเทศมีผลต่อความดำรงอยู่ของกิจการอย่างมาก ดังนั้นนักบัญชีจึงจะต้องมีความรู้ด้านการบริหารจัดการ และความเข้าใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 


วัตถุประสงค์ (Objective) 

 1. เพื่อให้นักศึกษาผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจ และใช้งานระบบ Express ขั้นต้น - ขั้นสูงได้
 2. นำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ / กลุ่มเป้าหมาย (Target Group)

 1. บุคคลที่มีพื้นฐานความรู้ด้านการบัญชี

วิทยากร (Keynote Speaker)

นายณัฐ  ลำดวนหอม

ทักษะความเชี่ยวชาญ (Professional Proficiency)
1) โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Express ทั้งพื้นฐานเบื้องต้น ระบบผลิต ระบบก่อสร้าง และระบบซื้อมาขายไป
2) ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบภายใน
3) การอบรมความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากร
4) ที่ปรึกษาด้านบัญชี

ประวัติด้านการศึกษา 

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่    จบปริญาตรี สาขาการจัดการทั่วไปเอกวิชาบัญชี ปี 2541
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต   จบปริญาตรีตรี สาขาการบริหารธุรกิจ เอกการบัญชี ปี 2553

ประวัติการทำงาน

 • โรงแรม พีพี ไอแลนด์ คาบาน่า  ปี  2543 - 2544   
  ตำแหน่งหัวหน้า Supervisor Accounting
 • โรงแรม โวคพระนางเบร์ รีสอร์ท ปี   2544 - 2545      
  ตำแหน่ง Cost Controller
 • โรงแรม กลุ่ม ลันตาแซนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา  ปี 2545 - 2549  
  ตำแหน่ง Accounting Manager
 • บริษัท ในกลุ่ม ปณัฐติยการบัญชีกรุ๊ป 5-6 บริษัท ปี 2549 - ปัจจุบัน 
  ตำแหน่ง  กรรมการผู้บริหารและผู้จัดการด้านสำนักงานบัญชี 
   

ผู้ดำเนินงาน (Operator)
อาจารย์เกสร คงสำเภา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี 


เนื้อหาสาระสำคัญของหลักสูตร (Course Outline)
อบรมการใช้งานระบบ Express แก่ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก (ขั้นต้น-ขั้นสูง)

โปรแกรมบัญชี Express คือโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับจากจำนวนผู้ใช้งานที่มากโปรแกรมหนึ่งของประเทศไทย ด้วยคุณภาพของ โปรแกรมที่ได้ รับการออกแบบมาอย่างค่อนข้างดี เมนูการใช้งานที่เรียบง่าย มีบริการหลังการขายที่ได้มาตรฐาน เมื่อเปรียบเทียบกับโปรแกรมบัญชีจากผู้ผลิตโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปรายอื่นๆ นับว่าโปรแกรมบัญชี express มีความเป็นต่อในหลายๆ ด้าน ทั้งการบริการหลังการขาย ความสามารถของโปรแกรมที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้ดีเกือบทุกธุรกิจ ไม่ ว่าธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ก็สามารถใช้โปรแกรมบัญชี express ได้อย่างค่อนข้างหลากหลายประเภทธุรกิจ ตัวโปรแกรมประกอบด้วย ระบบงานหลัก 12 ระบบดังนี้

 1. ระบบซื้อ และการรับสินค้า
 2. ระบบควบคุมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย
 3. ระบบจัดจำหน่ายและการจองสินค้า
 4. ระบบควบคุมลูกหนี้และรายได้อื่น
 5. ระบบสินค้าคงคลัง
 6. ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร
 7. ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 8. ระบบบัญชีแยกประเทภ
 9. ระบบทรัพย์สินถาวร
 10. ระบบวิเคราะห์การขายสินค้า
 11. ระบบวิเคราะห์การซื้อสินค้า
 12. ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

โดยแต่ละระบบนั้นจะเชื่อมโยงถึงกัน ผู้ใช้งานเพียงทำการบันทึกข้อมูลฝั่งซื้อ และข้อมูลฝั่งขายเข้าสู่ระบบ โปรแกรมบัญชี express จะทำการการเชื่อมโยงข้อมูลกันภายในอย่างอัตโนมัติ ทำให้สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ หรือแสดงผลรายงานได้ค่อนข้างครบถ้วน ผู้ใช้สามารถทราบผลการรายงาน สถานะของลูกหนี้ เจ้าหนี้ สินค้าคงคลัง สินทรัพย์ ตลอดจนผลการดำเนินงานของกิจการได้อย่างสะดวกสบาย

คุณสมบัติเด่นของ โปรแกรมบัญชี Express อีกอย่างหนึ่งก็คือ โปรแกรมสามารถทำงานได้ กับระบบ Windows ทุกเวอร์ชั่น โปรแกรมบัญชี express รองรับข้อมูลได้ไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพ ของข้อมูลและระบบเน็ตเวิร์คของลูกค้าเป็นสำคัญ มีทั้งเวอร์ชันสำหรับผู้ใช้งานเพียง คนเดียว หรือเวอร์ชันใช้งานได้พร้อมกันหลายคนภายในวงแลน มีเวอร์ชั่นที่กรมสรรพากรรับรอง โปรแกรมมีการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้ใช้งานสามารถ ทำตามคู่มือได้เอง ทั้งการเรียนรู้การใช้งานด้วยตนเองผ่านหนังสือคู่มือ หรือ แผ่น VDO สอนการใช้งาน หรือสื่อการสอนต่างๆ ลูกค้าจึงมั่นใจในโปรแกรมบัญชี express
 


รับรองหลักสูตรการอบรมโดยคณบดี
คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.อำพล  นววงศ์เสถียร
คณบดีคณะบัญชีและวิทยาการจัดการ


คอร์สนี้มีใบรับรองหลังเรียนจบ
( Certificate of Completion )

                        


 

กำหนดการและรายละเอียด (Course Schedule)
วันศุกร์ที่ 16 และวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 เวลา 08:00-17:30 น

วัน/เวลา

เนื้อหา

หมายเหตุ

วันที่ 16  มิถุนายน 2566

8.30-17.30 น.

 

 • 8.00-9.00   ลงทะเบียน
 • 9.00-10.30 เริ่มบรรยาย
 • 10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่าง
 • 12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.10-15.00 บรรยาย(ต่อ)
 • 15.00-15.20 พักรับประทานอาหารว่าง
 • 15.20-17.10 บรรยาย (ต่อ)
 • 17.10-17.30 ถาม-ตอบข้อสงสัย

 

วันที่ 17  มิถุนายน 2566

8.30-17.30 น.

 

 • 8.00-9.00   ลงทะเบียน
 • 9.00-10.30 เริ่มบรรยาย
 • 10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่าง
 • 12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.10-15.00 บรรยาย(ต่อ)
 • 15.00-15.20 พักรับประทานอาหารว่าง
 • 15.20-17.10 บรรยาย (ต่อ)
 • 17.10-17.30 ถาม-ตอบข้อสงสัย

 

วิธีการอบรม (Mode of Teaching) 

 • อบรมผ่านระบบ cisco Webex

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 


   อาจารย์สิริกร ประทุม กลุ่มงานบริการวิชาการสร้างรายได้         
    Email : silingade@gmail.com โทร.099-226-3664


 

หมวดหมู่
2 หัวข้อหลัก

นายณัฐ  ลำดวนหอม

วิทยากรอบรมการใช้งานระบบ Express แก่ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก (ขั้นต้น-ขั้นสูง)

ประกอบด้วย

2 หัวข้อ
วุฒิบัตร
ขออภัยคุณไม่มีสิทธิ์เรียนหลักสูตรนี้

ประกอบด้วย

2 หัวข้อ
วุฒิบัตร

ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...