Course Description

         สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ ได้ตระหนักถึงหลักการสำคัญ ในสายงานทางด้านนักการตลาดดิจิทัล เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการมีการใช้ระบบไอทีเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในสังคมยุคปัจจุบัน ที่ได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่าง YouTube ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ในประเทศไทย โดย YouTube นั้นถือได้ว่าเป็นเครื่องมือในการทำการตลาดดิจิทัล ที่มีประสิทธิภาพ ต้นทุนต่ำ และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เฉพาะกลุ่ม พร้อมทั้งขยายกลุ่มลูกค้าทั้งใหม่และเก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฮาว ทู ยูทูป : ทำ YouTube อย่างไรให้ได้เงิน” ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ในภาคทฤษฎีและลงมือฝึกปฏิบัติจริง เกี่ยวกับการสร้าง Content ใน YouTube โดยเป็นการนำเสนอ Content ที่ครองใจกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติในการเปิดช่องเพื่อหารายได้ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพเป็น Youtuber ได้ดังต่อไปนี้
 
 • วิธีการเปิดช่องหารายได้จาก YouTube
 • วิธีการทำ YouTube ให้โดดเด่น
 • เทคนิคการสร้างรายได้จาก YouTube​​​​​​

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้ 
2. เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถนำไปใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน
3. เพื่อให้ นิสิต นักศึกษา นักการตลาด ผู้ประกอบธุรกิจ และผู้สนใจ ได้รับองค์ความรู้และสามารถนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ต่อไป
          ระหว่างอบรมคอร์สนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting และได้ตรวจสอบความเข้าใจที่สอดแทรกไว้ในการอบรม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 
 • https://lms.southeast.ac.th/
 • อาจารย์นิยม กริ่มใจ คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ  niyom@southeast.ac.th     โทร.094-348-5757  
 • อาจารย์สิริกร ประทุม กลุ่มงานบริการวิชาการสร้างรายได้  silingade@gmail.com        โทร.099-226-3664  
   

วิทยากรโดย
 
 • อาจารย์อมรรัตน์ สีสุข
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสื่อดิจิทัล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ความเชี่ยวชาญด้านการอบรม

- การสร้างรายได้ สร้างธุรกิจคุณ ด้วยสื่อดิจิทัล
- การเปลี่ยนความรู้ให้เป็นคลิปพลิกวิกฤต Disruption
- การผลิตสื่อนำเสนอในยุคดิจิทัล
- การสร้างรายได้ด้วย YouTube
- ตัดต่อวีดิโอด้วยมือถือ สร้างวีดีโอคอนเทนต์
- ทักษะการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล
- ความรู้พื้นฐานการตัดต่อวีดีโอด้วยมือถือ Kinemaster - Video Editor
- สื่อสร้างสรรค์ (Creative Media)
Course Structure

- รายละเอียดการอบรม (Power Point)       PDF
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564          ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

ฮาว ทู ยูทูป : ทำ YouTube อย่างไรให้ได้เงิน

ฮาว ทู ยูทูป : ทำ YouTube อย่างไรให้ได้เงิน

500 THB

6 November 2021 : 7 hours
Public Course
อาจารย์นิยม กริ่มใจ
อาจารย์อมรรัตน์ สีสุข
Course Structure
รายละเอียดการอบรม 0 second(s)
ฮาวทูยูทูป PDF
กำหนดการอบรม PDF
ช่องทางและวิธีการเข้าอบรม PDF

ฮาว ทู ยูทูป : ทำ YouTube อย่างไรให้ได้เงิน

ฮาว ทู ยูทูป : ทำ YouTube อย่างไรให้ได้เงิน

500 THB

6 November 2021 : 7 hours
Public Course
อาจารย์นิยม กริ่มใจ
อาจารย์อมรรัตน์ สีสุข