SPTC-100110

[ 2+1 : LO ] รหัสวิชา 100110 วิชาทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา

อาจารย์บริสุทธิ์ ผึ่งผดุง

Learning and Problem-Solving Skill

 

100110  :  ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา

                 Learning and Problem-Solving Skill


                 การพัฒนาการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ผ่านการทำโครงการที่นักศึกษาสนใจ การกำหนดเป้าหมายทางการเรียนรู้การแสวงหาความรู้การใช้แหล่งความรู้ การแก้ปัญหา    กระบวนการแก้ปัญหา ทัศนคติที่ดีต่อการแก้ปัญหาการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาจากการ ทำโครงงาน หรือกรณีศึกษาและการนำเสนอผลงาน
 


    อาจารย์ผู้สอน : อ.บริสุทธิ์  ผึ่งผดุง 
      
   
ทักษะความเชียวชาญและประวัติการทำงาน

 • อาจารย์ประจำวิชาศึกษาทั่วไป  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • อาจารย์ประจำกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับอุดมศึกษา
 • สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
 • วิทยากรบรรยายกิจกรรม 5 ส.
 • วิทยากรบรรยายนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา
 • วิทยากรบรรยายการพัฒนาบุคลิกภาพ
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานวิชาการ  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา   วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ประวัติการศึกษา 

 •  ปริญญาตรี : สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 •   ปริญญาโท : สาขาสังคมวิทยา  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   
11 หัวข้อหลัก

อาจารย์บริสุทธิ์ ผึ่งผดุง

อาจารย์ผู้สอนกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์(วิชาศึกษาทั่วไป)
ให้ความสำคัญกับ การเรียนรู้แบบ learning by doing เพื่อสร้างนักปฎิบัติมืออาชีพ

ประกอบด้วย

9 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
28 หัวข้อ
1 แบบทดสอบ
วุฒิบัตร
ขออภัยคุณไม่มีสิทธิ์เรียนหลักสูตรนี้

ประกอบด้วย

9 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
28 หัวข้อ
1 แบบทดสอบ
วุฒิบัตร

ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...