SPTC501331

[ 2+1 : LO ] รหัสวิชา 501331 วิชาธุรกิจรับจัดการขนส่งและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

อาจารย์ธนิตศักดิ์ พุฒิพัฒน์โฆษิต

ธุรกิจรับจัดการขนส่งและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 3(1-4-4) (Freight Forwarding and Multimodal Transport)

501331 ธุรกิจรับจัดการขนส่งและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 3(1-4-4)
(Freight Forwarding and Multimodal Transport)
         
    บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของธุรกิจรับจัดการขนส่งที่มีต่อการค้าและการขนส่งระหว่าง
ประเทศ การจัดการรับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ขั้นตอนการดาเนินงานเกี่ยวกับสินค้า การขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ พิธีการศุลกากรเงื่อนไขทางการค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

12 หัวข้อหลัก

อาจารย์ธนิตศักดิ์ พุฒิพัฒน์โฆษิต

อาจารย์ประจำวิชาสาขาการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน

ประกอบด้วย

7 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
27 หัวข้อ
1 แบบทดสอบ
วุฒิบัตร
ขออภัยคุณไม่มีสิทธิ์เรียนหลักสูตรนี้

ประกอบด้วย

7 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
27 หัวข้อ
1 แบบทดสอบ
วุฒิบัตร

ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...