SPTC501323

[ 2+1 : LO ] รหัสวิชา 501323 วิชาการวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลัง

อาจารย์ชวัลวิทย์ โตจิต

501323 การวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลัง 3(1-4-4) (Demand and Inventory Planning)

501323 การวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลัง 3(1-4-4)
(Demand and Inventory Planning)
              ถึงองค์ประกอบและความสาคัญของระบบสินค้าคงคลังที่เชื่อมโยงกับโซ่อุปทานวิเคราะห์ ลักษณะ
ของปัญหาสินค้าคงคลัง เทคนิคและการพยากรณ์ความต้องการสินค้าและการวางแผนระดับการจัดเก็บสินค้าคง
คลัง การควบคุมระดับสินค้าคงคลัง การตรวจนับสินค้าในรูปแบบต่างๆ การคานวณจุดสั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อ
ที่เหมาะสม การจาลองด้านการควบคุมสินค้าคงคลัง เทคนิคการลดต้นทุนและแก้ปัญหาด้านการจัดการสินค้าคง
คลัง

12 หัวข้อหลัก

อาจารย์ชวัลวิทย์ โตจิต

ประกอบด้วย

7 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
25 หัวข้อ
1 แบบทดสอบ
วุฒิบัตร
ขออภัยคุณไม่มีสิทธิ์เรียนหลักสูตรนี้

ประกอบด้วย

7 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
25 หัวข้อ
1 แบบทดสอบ
วุฒิบัตร

ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...