L501206

501206 : การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า

อาจารย์อัสรียาภร สง่าอารีย์กุล

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

                     หลักการและความสำคัญของการขนส่งต่อธุรกิจ ระบบการขนส่ง ประเภทของการขนส่งความปลอดภัยในการขนส่ง การวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่ง ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขนส่ง การจัดตารางและเส้นทางการขนส่ง การประยุกต์ใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับปัญหาการขนส่ง และการออกแบบโครงข่ายการกระจายสินค้า    

13 หัวข้อหลัก

อาจารย์อัสรียาภร สง่าอารีย์กุล

ประกอบด้วย

9 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
36 หัวข้อ
ขออภัยคุณไม่มีสิทธิ์เรียนหลักสูตรนี้

ประกอบด้วย

9 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
36 หัวข้อ

ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...