Course Description
             ในปัจจุบันมีการแข่งขันทางด้านธุรกิจที่รุนแรง มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องหาแนวทาง รวมถึงเครื่องมือต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพ และศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของตัวเองอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะเมื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมได้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญที่มีบทบาทต่อวิถีชีวิตของผู้คนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านสังคม การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง หรือแม้แต่ในการทำธุรกิจ ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมของตัวเองให้สามารถรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล หรือที่เรียกว่า Digital Transformation ให้ได้ ซึ่งนอกจากจะทำให้ผู้ประกอบการเหล่านี้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของตัวเองให้มีความทันสมัย และน่าสนใจมากขึ้นได้แล้ว ยังทำให้ผู้ประกอบการสามารถเกิดการได้เปรียบเชิงการแข่งขันเพื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเป็นที่มาของรายได้และผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นด้วย
             ผู้จัดโครงการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและมองเห็นถึงความจำเป็นที่ผู้ประกอบการในยุคนี้ จำเป็นจะต้องมีความรู้และมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตนเอง ทั้งในแง่ของการพัฒนาบุคลากร องค์กร และตัวผู้ประกอบการเอง ให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล หรือ Digital Transformation เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความพร้อม และมีประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการของตนเองเพิ่มขึ้น ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลได้ดียิ่งขึ้น และสามารถเกิดการได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ ได้
วัตถุประสงค์
 
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับ Digital Transformation และมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตนเอง ทั้งในแง่ของการพัฒนาบุคลากร องค์กร และตัวผู้ประกอบการเอง ให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการของตนเองเพิ่มขึ้น

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
 
 • ผู้บริหาร และหัวหน้างานที่ควบคุม ดูแลงานบริหารงานด้าน Digital Transformation
 • ผู้รับผิดชอบงานจัดการ Digital Transformation
 • บุคคลทั่วไปไม่มีความรู้ ประสบการณ์ และกำลังสนใจในงานคลังสินค้า
 • นิสิต และนักศึกษาในสถาบันการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา
 • นักวิชาการ และนักวิจัย

วิทยากรโดย
 
 • ผศ.ดร.สหภาพ  พ่อค้าทอง

  ความเชี่ยวชาญด้านการอบรม
 • การตลาดและการสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล
 • พฤติกรรมผู้บริโภค
 • การสร้างความพึงพอใจและการเรียนรู้ความคาดหวังของลูกค้า

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.00  น.
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 
 • อาจารย์สิริกร ประทุม  (ผู้จัดการ Southeast Professional Center)
  โทรศัพท์   099-226-3664
  อีเมล์:   
  silingade@gmail.com

การนำ Mar Tech มาใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ

จัดโดย สาขาวิชาการจัดการคณะบัญชีและวิทยาการจัดการ

500 THB

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.00  น.
Public Course
ดร.พสุ ชัยเวฬุ
ผศ.ดร.สหภาพ พ่อค้าทอง
Course Structure
ประวัติวิทยากร 0 second(s)
ประวัติวิทยากร PDF
กำหนดการและช่องทางการเข้าร่วมอบรม 0 second(s)
กำหนดการและวิธีการเข้าอบรม PDF

การนำ Mar Tech มาใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ

จัดโดย สาขาวิชาการจัดการคณะบัญชีและวิทยาการจัดการ

500 THB

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.00  น.
Public Course
ดร.พสุ ชัยเวฬุ
ผศ.ดร.สหภาพ พ่อค้าทอง