Course Description
              ปัจจุบันการจัดการคลังสินค้าเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อให้องค์การสามารถตอบสนองได้ตรงและทันต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา ด้วยต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0 ดังนั้น ทุกองค์การจำเป็นต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วนจึงต้องมีระบบการบริหารจัดการคลังสินค้าแบบบูรณาการตั้งแต่ระดับกลยุทธ์จนถึงระดับปฏิบัติการ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการคลังสินค้า โดยการกำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการทำงานในแต่ละกิจกรรม เช่น การรับ การจัดเก็บ การจ่าย การตรวจนับสินค้า การสร้างมูลค่าเพิ่ม อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ มาประยุกต์ใช้ระบบการจัดการคลังสินค้าได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมการบริหารจัดการคลังสินค้าในธุรกิจอุตสาหกรรม บริการ และการค้า ให้เกิดประสิทธิผลและความคุ้มค่า ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันทางธุรกิจในระดับสากล อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
 
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการคลังสินค้าเพื่อรองรับการการจัดสินค้าคงคลัง รวมทั้งกระบวนการและขั้นตอนในการทำงานภายในคลังสินค้า
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับรู้ และความเข้าใจการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการคลังสินค้าส่งผลให้เกิดการบรูณาการการบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างเป็นระบบเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการคลังสินค้าในยุค 4.0

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
 
 • ผู้บริหาร และหัวหน้างานที่ควบคุม ดูแลงานบริหารคลังสินค้าผู้บริหาร และหัวหน้างานที่ควบคุม ดูแลงานบริหารคลังสินค้า
 • ผู้รับผิดชอบงานจัดการคลังสินค้าผู้รับผิดชอบงานจัดการคลังสินค้า
 • บุคคลทั่วไปไม่มีความรู้ ประสบการณ์ และกำลังสนใจในงานคลังสินค้าบุคคลทั่วไปไม่มีความรู้ ประสบการณ์ และกำลังสนใจในงานคลังสินค้า
 • นิสิต และนักศึกษาในสถาบันการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา  นิสิต และนักศึกษาในสถาบันการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา
 • นักวิชาการ และนักวิจัยด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในคลังสินค้านักวิชาการ และนักวิจัยด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในคลังสินค้า

รายละเอียดคอร์ส

          เผยเคล็ดลับการลดต้นทุนด้วย WMS “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังสินค้า และสินค้าคงคลัง เพื่อลดต้นทุนด้วยการใช้ระบบการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System: WMS)” มีรายละเอียดคอร์ส ดังนี้

เนื้อหาภาคทฤษฎีเคล็ดลับการลดต้นทุนด้วย WMS
 • เจาะลึกการจัดการคลังสินค้าควรทำอย่างไร (คลังทั่วไปใช้พื้นที่คุ้มค่าหรือไม่ หรือคลังสาธารณะใช้พื้นที่เท่าไรมีต้นทุนเท่านั้น)
 • การวิเคราะห์จัดเก็บใช้ ABC หรือ Always Better Control จัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนในการจัดการคลังสินค้า ประหยัดแรงงาน และเวลาในการจัดการคลังได้ดียิ่งขึ้น
 • การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคลังสินค้า (มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง)
 • การออกแบบวางแผนพื้นที่ในคลังสินค้าอย่างไรให้คุ้มค่า
 • เคล็ดลับสู่ความสําเร็จ โดยการตัวชี้วัดในการจัดการคลังสินค้า
  1) มีความถูกต้องและความแม่นยำ
  2) ไม่มีความเสียหาย
  3) เมื่อหาต้องหาได้เลยและจำหน่ายได้รวดเร็ว
 • เทคนิคการใช้ระบบและอุปกรณ์ในการจัดเก็บ (Storage system and equipment) ได้อย่างเหมาะสม
เนื้อหาภาคปฏิบัติการประยุกต์ระบบการจัดการคลังสินค้าเนื้อหาภาคปฏิบัติการประยุกต์ระบบการจัดการคลังสินค้า
 • ระบบการรับเข้าคลังสินค้า (Inbound) โดยการรับเข้าเป็นไปตาม ABC หรือAlways Better Control
 • การจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การจ่ายออกจากคลังสินค้า (Outbound) ให้กำหนดรูปแบบการจ่ายออกจากคลังสินค้า และการหยิบสินค้าแบบมีประสิทธิภาพ
 • การจัดการแสดงผลรายงาน (Report Management) โดยการแสดงผลการทำงาน (Dashboard) ในรายงานแบบต่าง ๆ
อื่น ๆ
 • การพิมพ์สติกเกอร์ Barcode
 • การพิมพ์สติกเกอร์ QR Code

วิทยากรโดย
 
 • ดร.เชษฐ์ภณัฏ ปัญญาวัชรวงศ์ (อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์ และเทคโนโลยีการบิน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก)
 • คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย และทีมงาน
  ความเชี่ยวชาญด้านการอบรม
 
 • ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในคลังสินค้า
 • การจัดการต้นทุนในคลังสินค้า
 • การบริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
 • การออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานคลังสินค้า

กำหนดการและรายละเอียด

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.00  น.

หลักสูตรภาคทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติ จำนวน 7 ชั่วโมง

09.00-12.00 น.     ภาคทฤษฎีเคล็ดลับการลดต้นทุนด้วยระบบ WMS
12.00-13.00 น.     (พักกลางวัน)
13.00-16.00 น.     ภาคปฏิบัติการประยุกต์ระบบการจัดการคลังสินค้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 
 • อาจารย์สิริกร ประทุม  (ผู้จัดการ Southeast Professional Center)
  โทรศัพท์   099-226-3664
  อีเมล์:   
  silingade@gmail.com
 

เผยเคล็ดลับการลดต้นทุนด้วย WMS

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังสินค้า และสินค้าคงคลัง เพื่อลดต้นทุนด้วยการใช้ระบบการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System: WMS)

2,500 THB

28 พฤษภาคม 2565
Public Course
ดร.เชษฐ์ภณัฏ ปัญญวัชรวงศ์
คุณวัลภา สถิรชวาล
Course Structure

-

เผยเคล็ดลับการลดต้นทุนด้วย WMS

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังสินค้า และสินค้าคงคลัง เพื่อลดต้นทุนด้วยการใช้ระบบการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System: WMS)

2,500 THB

28 พฤษภาคม 2565
Public Course
ดร.เชษฐ์ภณัฏ ปัญญวัชรวงศ์
คุณวัลภา สถิรชวาล