L745106

[ เทอมที่ 3/64 ] รหัสวิชา 745106 วิชาการจัดการการขนส่งและเครือข่ายการกระจายสินค้า

ดร.สุรัตน์ จันทองปาน Dr. Surat Janthongpan

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

               การจัดการการขนส่ง รูปแบบการขนส่งและค่าใช้จ่าย การวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่ง ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ การขนส่ง การคัดเลือกผู้ให้บริการการขนส่ง ตัวแบบสาหรับเครือข่ายการขนส่ง ปัญหา การจัดเส้นทางการขนส่ง ตัวแบบการกาหนดตาแหน่งสิ่งอานวยความสะดวก การแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่องทางการกระจายสินค้า กรณีศึกษา

12 หัวข้อหลัก

ดร.สุรัตน์ จันทองปาน Dr. Surat Janthongpan

ประกอบด้วย

7 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
21 หัวข้อ
ขออภัยคุณไม่มีสิทธิ์เรียนหลักสูตรนี้

ประกอบด้วย

7 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
21 หัวข้อ

ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...