Course Description
               การจัดการการขนส่ง รูปแบบการขนส่งและค่าใช้จ่าย การวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่ง ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ การขนส่ง การคัดเลือกผู้ให้บริการการขนส่ง ตัวแบบสาหรับเครือข่ายการขนส่ง ปัญหา การจัดเส้นทางการขนส่ง ตัวแบบการกาหนดตาแหน่งสิ่งอานวยความสะดวก การแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่องทางการกระจายสินค้า กรณีศึกษา

745106 การจัดการการขนส่งและเครือข่ายการกระจายสินค้า

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

3 หน่วยกิต
ปริญญาโท นศ.รหัส 64 ภาคการศึกษา 1-3/2564 : M.Sc. Logistics and Supply Chain Management
ดร.สุรัตน์ จันทองปาน
Can not access this course
Course Structure

-

745106 การจัดการการขนส่งและเครือข่ายการกระจายสินค้า

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

3 หน่วยกิต
ปริญญาโท นศ.รหัส 64 ภาคการศึกษา 1-3/2564 : M.Sc. Logistics and Supply Chain Management
ดร.สุรัตน์ จันทองปาน
Can not access this course