Course Description
          หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับระบบบรรจุภัณฑ์ หน้าที่และความสำคัญของระบบบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรม  คุณสมบัติของวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ การออกแบบบรรจุภัณฑ์  รวมถึงการวางแผนและการวิเคราะห์ระบบบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์ การลดของเสียจากบรรจุภัณฑ์ภายในกระบวนการโลจิสติกส์ การนำกลับมาใช้ใหม่ตลอดจน การรักษาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับระบบบรรจุภัณฑ์ หน้าที่และความสำคัญของระบบบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรม  คุณสมบัติของวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ การออกแบบบรรจุภัณฑ์  รวมถึงการวางแผนและการวิเคราะห์ระบบบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์ การลดของเสียจากบรรจุภัณฑ์ภายในกระบวนการโลจิสติกส์ การนำกลับมาใช้ใหม่ตลอดจน การรักษาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

501205 ระบบบรรจุภัณฑ์สำหรับโลจิสติกส์

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

3 หน่วยกิต
ปริญญาตรี นศ.รหัส 64 ภาคการศึกษา 1-3/2564: B.B.A. Logistics and Supply Chain Management
ดร. เอกนรี ทุมพล
Can not access this course
Course Structure

-

501205 ระบบบรรจุภัณฑ์สำหรับโลจิสติกส์

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

3 หน่วยกิต
ปริญญาตรี นศ.รหัส 64 ภาคการศึกษา 1-3/2564: B.B.A. Logistics and Supply Chain Management
ดร. เอกนรี ทุมพล
Can not access this course