Course Description
      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทรา ธิราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555 ความว่า “...วิถีชีวิตของคนเรานั้นจะต้องมีทุกข์มีภัย มีอุปสรรคผ่านเข้ามาเนืองๆ ไม่มีผู้ใดจะอยู่เป็นปรกติสุขอย่างเดียวได้ ทุกคนจึงต้องเตรียมกาย เตรียมใจ และเตรียมการไว้ให้พร้อมเสมอ เพื่อเผชิญและป้องกัน แก้ไขความไม่ปรกติเดือดร้อนต่างๆ ด้วยความไม่ประมาทด้วยเหตุผล ด้วยหลักวิชา และด้วยสามัคคีธรรม...”  จากสถานการณ์ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประเทศไทยได้ประสบกับภัยพิบัติร้ายแรงต่อเนื่องกันมามากมายหลายครั้ง ทั้งภัยจากธรรมชาติ คือ อุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติ รวมทั้งในขณะนี้ภัยธรรมชาติร้ายแรงยิ่งซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลก คือ ภัยจากโรคระบาด อีกทั้งยังมีภัยจากมนุษย์ ทั้งการก่อวินาศกรรมจากกลุ่มก่อการร้าย การก่อจลาจลจากกลุ่มหัวรุนแรงทางการเมือง และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกขณะ

      ในปัจจุบัน ประชาชน และองค์การทั่วไป ต่างขาดองค์ความรู้ที่ถ่องแท้ ถึงภัยพิบัติในลักษณะต่างๆ ทั้งภัยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ และ ภัยที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ จึงไม่สามารถเตรียมการระวังป้องกันตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังไม่สามารถหาข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้โดยง่าย นับเป็นความล่อแหลมต่อความปลอดภัยของบุคคล ชุมชน และสังคมไทย เป็นอย่างยิ่ง

      ในระดับประเทศรัฐบาลได้ประกาศนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) ซึ่งในแผนงานสร้างเสริมความมั่นคงของมนุษย์ได้กำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ให้ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต มีส่วนร่วม และมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง ซึ่งได้กำหนดตัวชี้วัดไว้ 2 ประการคือ ๑.  ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ
๒.  ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรม
สนับสนุนงานด้านความมั่นคง

      จากนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดไว้ดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2564 ในด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง ในด้าน

“...การเผ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา...”
วัตถุประสงค์
 
 1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการเผชิญภัยพิบัติในสังคมไทย
 2. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและทักษะเพื่อสร้างขีดความสามารถให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
 3. เพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ โดยตรง

รายละเอียดคอร์ส

หมวดวิชาที่ 2 การตรวจสอบสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างดัชนีวัดระดับความรุนแรงของภัยด้วยตนเอง
 1. หลักการและแนวความคิดในการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
 2. สถานการณ์ในต่างประเทศภัยที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสถานการณ์ต่างประเทศ การเตรียมตนและครอบครัว 
 3. สถานการณ์ภายในประเทศภัยที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสถานการณ์ภายในประเทศ
 4. การสร้างเครื่องมือวัดระดับภัย และการเตรียมตนและครอบครัว ให้พร้อมรับมือกับภัยจากต่างประเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 
 • พล.ต.ดร.อนุชาติ  บุนนาค อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก bunnag@gmail.com โทร.081-9127453
 • อาจารย์สิริกร ประทุม กลุ่มงานบริการวิชาการสร้างรายได้  silingade@gmail.com        โทร.099-226-3664

วิทยากรโดย
 
 • พล.ต.ดร. อนุชาติ บุนนาค อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยการทัพบก, โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กองทัพอากาศ
  อาจารย์ประจำ คณะบัญชี ฯ วิทยาลัยเซาธ์อิสท์บางกอก
  อดีต อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ที่ปรึกษาคณะกรรมิการติดตามสถานการณ์ภาคใต้ วุฒิสภา ฯลฯ

 

หลักสูตรการเผชิญภัยพิบัติ หมวดวิชาที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการในการเตรียมรับภัยพิบัติในระดับเหนือมาตรฐาน ISO 22301

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการเตรียมรับภัยพิบัติในระดับเหนือมาตรฐาน ISO 22301

500 THB

Video on Demand
Public Course
พล.ต.ดร. อนุชาติ บุนนาค
Course Structure
รับชมย้อนหลัง 14 hour(s) 34 minute(s)
2 เมษายน 2565 4 hour(s) 2 minute(s)
3 เมษายน 2565 3 hour(s) 50 minute(s)
9 เมษายน 2565 3 hour(s) 52 minute(s)
10 เมษายน 2565 2 hour(s) 48 minute(s)

หลักสูตรการเผชิญภัยพิบัติ หมวดวิชาที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการในการเตรียมรับภัยพิบัติในระดับเหนือมาตรฐาน ISO 22301

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการเตรียมรับภัยพิบัติในระดับเหนือมาตรฐาน ISO 22301

500 THB

Video on Demand
Public Course
พล.ต.ดร. อนุชาติ บุนนาค