Course Description
               การปฏิวัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้นำความเปลี่ยนแปลงมาสู่สังคมอย่างมาก เทคโนโลยีและการสื่อสารเข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตและวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคม ทั้งด้านความเป็นอยู่ การสื่อสาร การทำงาน การคมนาคมและการขนส่ง สังคมของการของทำงานในปัจจุบัน มีการแข่งขันค่อนข้างสูง เพราะทุกองค์กรต้องการลดต้นทุนและสร้างกำไร จึงต้องมีการวางแผนการจัดการทรัพยากรขององค์กรโดยรวม
          การใช้โปรแกรมประยุกต์สเปรดชีทนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูล เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เช่น การทำแบบฟอร์ม การทำกราฟประมวลผล การออกแบบตารางสรุป และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ฟังก์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโปรแกรมสเปรดชีท นอกจากนี้ยังมีการนำไปประยุกต์ใช้เป็น Dashboards เพื่อวิเคระห์และสรุปผลอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานในยุกต์ปัจจุบัน ซึ่งในการบริหารงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต้องมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่นำมาใช้ในการทำงานและแสดงผลได้ย่างถูกต้อง ดังนั้นการทำงานในยุคปัจจุบันต้องมีความพร้อมในการทำงานบนโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ซึ่งสร้างโอกาสให้กับคนทำงานเป็นมืออาชีพ ซึ่งนอกเหนือจากการที่มีความรู้ทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพียงอย่างเดียว
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและใช้โปรแกรมประยุกต์สเปรดชีทสำหรับงานโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยเน้นการสอนและการใช้งานได้จริงกับสายงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทั่วโลกยอมรับ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือปฏิบัติและใช้โปรแกรมสเปรดชีทระดับมืออาชีพ ในเรื่องการวิเคราะห์และประมวลผล การสร้าง Dashboards การสร้างโมเดลในการวิเคราะห์ประมวลผลในงานโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
คอร์สนี้เหมาะสำหรับ 

1. นักศึกษาในเครือข่ายโลจิสติกส์
2. บุคคลทำงานในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
วิทยากรโดย
 
  • อาจารย์ศราวุธ  ไชยธงรัตน์
ความเชี่ยวชาญด้านการอบรม

-  ประกาศนียบัตร หลักสูตร “Logistics : Strategy & Management” สถาบันขนส่งจุฬาฯร่วมกับสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต
-  ประกาศนียบัตร หลักสูตร “Import-Export & Shipping” สถาบันธุรกิจการบินนิคส์
-  ประกาศนียบัตร ผ่านการร่วมทดลองประเมินสมรรถนะ “นักโลจิสติกส์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5” สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
-  Microsoft Office Specialist Certificate (MOS) จาก Microsoft
 
  • อาจารย์ธนิตศักดิ์ พุฒิพัฒน์โฆษิต
ความเชี่ยวชาญด้านการอบรม

- อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษด้านการจัดการโลจิสติกส์

ที่ปรึกษา

-โครงการพัฒนาระบบการจัดการขนส่งและการขนส่งเที่ยวกลับ กรมโลจิกส์ติกส์และเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
-โครงการอบรมพัฒาแอฟลิเคชั่นแอนดอร์ย ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมซอฟต์แวร์ไทย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 
  • https://lms.southeast.ac.th/
  • อาจารย์ธนิตศักดิ์ พุฒิพัฒน์โฆษิต อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก  tsbc2016@gmail.com    โทร. 065-745-6289 
  • อาจารย์สิริกร ประทุม กลุ่มงานบริการวิชาการสร้างรายได้  silingade@gmail.com        โทร.099-226-3664

รายละเอียดเพิ่มเติม

- เอกสารประกอบการอมรม
- รายละเอียดการอบรม
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564   ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

อบรมเชิงปฏิบัติการ Spreadsheet for Logistics and Supply chain

อบรมเชิงปฏิบัติการ Spreadsheet for Logistics and Supply chain

11 ธันวาคม 2564
Public Course
อาจารย์ศราวุธ ไชยธงรัตน์
Can not access this course
Course Structure

-

อบรมเชิงปฏิบัติการ Spreadsheet for Logistics and Supply chain

อบรมเชิงปฏิบัติการ Spreadsheet for Logistics and Supply chain

11 ธันวาคม 2564
Public Course
อาจารย์ศราวุธ ไชยธงรัตน์
Can not access this course