L745105

[ เทอมที่ 2/64 ] รหัสวิชา 745105 วิชาการจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์

Dr. Natteera Pummapanth

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

          กลยุทธ์และเทคนิคทางการดำเนินการทางด้านการจัดซื้อ การจัดซื้อจัดหาจากแหล่งสนับสนุนภายนอก เน้นทางด้านกลยุทธ์การจัดซื้อเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อลูกค้า รวมถึงการเลือกผู้ส่งมอบวัตถุดิบ การจัดซื้อวัตถุดิบ การเจรจาต่อรอง การจัดการสัญญา การบริหารวัตถุดิบ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย และเทคนิคการจัดซื้อโดยอาศัยระบบสารสนเทศ
 


อาจารย์ผู้สอน  :  ดร.เอกนรี  ทุมพล
ทักษะความเชี่ยวชาญและประวัติการทำงาน

 • รองคณบดี (ฝ่ายวิชาการ)  คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน 
  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • วิทยากรบรรยายพิเศษด้านการผลิตและระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับปริญญาเอก
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 • วิทยากรบรรยายพิเศษด้านการผลิตและระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  ที่ปรึกษาบริษัท การ์เด้นซิตี้ ลิเบียน จำกัด
 • อาจารย์พิเศษ เกริกวิทยาลัย  คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการตลาด
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด เกริกวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการตลาด
 • คณะวิจัย “โครงการวิจัยการยกระดับการให้บริการของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยยุคใหม่” ในการเป็นนักวิชาการในรางวัล ELMA หรือ Excellent Logistics Management Award
 • คณะวิจัย “โครงการวิจัยการสังเคราะห์ความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมืองท่าและระเบียงเศรษฐกิจทางทะเลของประเทศไทย”
 • คณะวิจัย “โครงการวิจัยการสำรวจความต้องการของตลาดต่อการออกแบบของ SMART Power Plant Maintenance Service Sol'n Marketplace Platform”
 • ทีมที่ปรึกษาสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
 • ทีมที่ปรึกษากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาพนักงานขับรถขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ บริษัท วีไอวี อินเตอร์ เคมี จำกัดกรรมการตัดสินการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้บอร์ดเกมส์ในการเรียนการสอน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี  : คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด(เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยเกริก
 • ปริญญาโท  : คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกริก
 • ปริญญาเอก : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมหาวิทยาลัยศรีปทุม
11 หัวข้อหลัก

Dr. Natteera Pummapanth

ดร. นัทธีรา พุมมาพันธุ์

ประกอบด้วย

5 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
20 หัวข้อ
ขออภัยคุณไม่มีสิทธิ์เรียนหลักสูตรนี้

ประกอบด้วย

5 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
20 หัวข้อ

ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...