Course Description
          กลยุทธ์และเทคนิคทางการดำเนินการทางด้านการจัดซื้อ การจัดซื้อจัดหาจากแหล่งสนับสนุนภายนอก เน้นทางด้านกลยุทธ์การจัดซื้อเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อลูกค้า รวมถึงการเลือกผู้ส่งมอบวัตถุดิบ การจัดซื้อวัตถุดิบ การเจรจาต่อรอง การจัดการสัญญา การบริหารวัตถุดิบ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย และเทคนิคการจัดซื้อโดยอาศัยระบบสารสนเทศ

745105 การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

3 หน่วยกิต
ปริญญาโท นศ.รหัส 64 ภาคการศึกษา 1-3/2564 : M.Sc. Logistics and Supply Chain Management
ดร. นัทธีรา พุมมาพันธุ์
Can not access this course
Course Structure

-

745105 การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

3 หน่วยกิต
ปริญญาโท นศ.รหัส 64 ภาคการศึกษา 1-3/2564 : M.Sc. Logistics and Supply Chain Management
ดร. นัทธีรา พุมมาพันธุ์
Can not access this course