Course Description
วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณในการใช้เพื่อตอบโจทย์ด้านการจัดการโลจิสติกส์ รายวิชานี้จะรวมถึงการปรับใช้เทคนิคต่างๆ การหาคำตอบที่ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัด การวิเคราะห์โครงข่าย และแบบจำลองความน่าจะเป็นในด้านโลจิสติสก์และโซ่อุปทาน

745103 วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณ ทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

3 หน่วยกิต
ปริญญาโท : M.Sc. Logistics and Supply Chain Management
ผศ.ดร.รวมพร ทองรัศมี โอเนส
Can not access this course
Course Structure

-

745103 วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณ ทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

3 หน่วยกิต
ปริญญาโท : M.Sc. Logistics and Supply Chain Management
ผศ.ดร.รวมพร ทองรัศมี โอเนส
Can not access this course