L745103_1

[ เทอมที่ 1/64 ] รหัสวิชา 745103 วิชาวิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณ ทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ผศ.ดร.รวมพร ทองรัศมี โอเนส

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณในการใช้เพื่อตอบโจทย์ด้านการจัดการโลจิสติกส์ รายวิชานี้จะรวมถึงการปรับใช้เทคนิคต่างๆ การหาคำตอบที่ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัด การวิเคราะห์โครงข่าย และแบบจำลองความน่าจะเป็นในด้านโลจิสติสก์และโซ่อุปทาน
 


อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร. รวมพร  ทองรัศมี  โอเนส     
      
   
ทักษะความเชียวชาญและประวัติการทำงาน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาสถิติ
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาทั่วไป  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
 • อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน 
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมทางสถิติในการประมวลผลการวิจัย
 • มีความสามารถใช้ Solver in EXCEL ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ประวัติการศึกษา  

 • ปริญญาตรี  สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์     มหาวิทยาลัยมหิดล                          
 • ปริญญาโท  สาขาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาเอก สาขาการอุดมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
7 หัวข้อหลัก

ผศ.ดร.รวมพร ทองรัศมี โอเนส

อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ประกอบด้วย

21 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
100 หัวข้อ
ขออภัยคุณไม่มีสิทธิ์เรียนหลักสูตรนี้

ประกอบด้วย

21 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
100 หัวข้อ

ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...