Course Description
          แนวคิด กระบวนการและความสำคัญของกิจกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุทาน รวมถึงเทคนิคสำคัญที่เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ ความสัมพันธ์ของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน ย้อนกลับ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ การวัดผลปฏิบัติการโลจิสติกส์ในองค์การธุรกิจและการจัดโครงสร้างองค์การ โดยใช้กรณีศึกษาประกอบแนวคิด กระบวนการและความสำคัญของกิจกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุทาน รวมถึงเทคนิคสำคัญที่เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ ความสัมพันธ์ของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน ย้อนกลับ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ การวัดผลปฏิบัติการโลจิสติกส์ในองค์การธุรกิจและการจัดโครงสร้างองค์การ โดยใช้กรณีศึกษาประกอบ

745101  การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเชิงกลยุทธ์

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

3 หน่วยกิต
ปริญญาโท นศ.รหัส 64 ภาคการศึกษา 1-3/2564 : M.Sc. Logistics and Supply Chain Management
ดร. รวมพล จันทศาสตร์
Can not access this course
Course Structure

-

745101  การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเชิงกลยุทธ์

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

3 หน่วยกิต
ปริญญาโท นศ.รหัส 64 ภาคการศึกษา 1-3/2564 : M.Sc. Logistics and Supply Chain Management
ดร. รวมพล จันทศาสตร์
Can not access this course