202213

[ เทอมที่ 1 ] รหัสวิชา 202213
วิชาการดำเนินงานและการจัดการงานส่วนหน้า

อาจารย์จิรกฤต เสมอเพื่อน

การดำเนินงานและการจัดการงานส่วนหน้า

202213การดำเนินงานและการจัดการงานส่วนหน้า              


หน้าที่ และขั้นตอนการทำงานของแผนกการบริการส่วนหน้า การสำรองที่พัก การลงทะเบียนเข้าพัก การต้อนรับ การจัดสรรห้องพักให้แขก การบริการด้านสัมภาระ การให้บริการข้อมูลข่าวสาร การชำระเงิน การจัดการเรื่องเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ในงานส่วนหน้าการประสานงานกับแผนกต่างๆ ของโรงแรม เทคโนโลยีที่ใช้ในงานส่วนหน้า การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของแขก


รูปแบบการเรียน      
                                                           
 เรียนรูปแบบออนไลน์ 100 %                                          
 
การเรียนรู้ผ่าน Online Platform          


12 หัวข้อหลัก

อาจารย์จิรกฤต เสมอเพื่อน

อาจารย์ประจาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

ประกอบด้วย

4 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
48 หัวข้อ
ขออภัยคุณไม่มีสิทธิ์เรียนหลักสูตรนี้

ประกอบด้วย

4 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
48 หัวข้อ

ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...